Рішення про надання еталонам статусу національних еталонів

Ідентифікатор послуги
02190
Строк
60 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Рішення про надання еталонам статусу національних еталонів, позбавлення цього статусу та призначення вченого зберігача національного еталона
Інформація про послугу
Рішення про надання еталонам статусу національних еталонів, позбавлення цього статусу та призначення вченого зберігача національного еталона приймається Мінекономіки протягом 60 робочих днів з дня одержання всіх необхідних документів від наукового метрологічного центру, підприємства чи організації, яка зберігає еталон.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява, складена у довільній формі
Довідка про додержання критеріїв, визначених у пунктах 2 і 3 Порядку та критеріїв, яка складається організацією-зберігачем еталона з урахуванням методичних рекомендацій, що затверджуються Мінекономіки
Матеріали з питань дослідження метрологічних властивостей еталона
Паспорт еталона
Правила зберігання та застосування еталона, що визначаються організацією-зберігачем еталона
Пропозиції щодо призначення вченого зберігача національного еталона
Умови і випадки надання

Заява про надання еталону статусу національного подається суб’єктом звернення до Мінекономіки.


У разі подання зазначених документів у неповному обсязі, їх невідповідності вимогам Порядку та критеріїв або недостовірних відомостей, що містяться в документах, Мінекономіки не пізніше 15 робочих днів з дня одержання таких документів письмово повідомляє організації - зберігачу еталона про відмову в наданні еталону статусу національного еталона із зазначенням підстав та повертає пакет документів такій організації. 


У разі усунення організацією - зберігачем еталона причин, що стали підставою для відмови, повторний розгляд документів здійснюється Мінекономіки у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження необхідних документів.


Реєстрація національних еталонів здійснюється Мінекономіки з метою їх обліку та ідентифікації одночасно з наданням їм статусу національних еталонів. Під час реєстрації національному еталону присвоюється реєстраційний номер, який складається з індексу еталона, номера відповідного виду вимірювань, порядкового номера національного еталона у відповідному виді вимірювань та року надання еталону статусу національного еталона. 


Реєстраційний номер національного еталона присвоюється наказом Мінекономіки одночасно з наданням еталону статусу національного еталона, копія наказу надсилається організації - зберігачу еталона.


Форми паспорта еталона, правил його зберігання та застосування і пропозиції щодо призначення вченого зберігача еталона визначаються ДСТУ 3231 “Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування”.

Результат та способи отримання результату
Рішення про надання еталону статусу національного еталона та призначення вченого зберігача національного еталона, яке затверджується наказом Мінекономіки
Письмове повідомлення про відмову, рішення про позбавлення еталона статусу національного, яке затверджується наказом Мінекономіки
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
60 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання документів, що містять недостовірні відомості
Документи подані не в повному обсязі
Документи не відповідають пункту 4 цих Порядку та критеріїв
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи можливо подати документи повторно у разі відмови в наданні еталону статусу національного еталона?
У разі усунення організацією - зберігачем еталона причин, що стали підставою для відмови, повторний розгляд документів здійснюється Мінекономіки у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження необхідних документів.