Реєстрація технологічного транспорту

Ідентифікатор послуги
00864
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
Інформація про послугу
Власники технологічних транспортних засобів чи ті, хто використовує їх на законних підставах, або уповноважені ними особи зобов'язані зареєструвати зазначені транспортні засоби протягом 10 днів після придбання або виникнення інших законних прав на їх використання. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація, взяття на облік та зняття з обліку технологічного транспортного засобу здійснюється після перевірки територіальними органами Держпраці наявності обтяжень машини за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Технологічний транспортний засіб, що належить юридичній особі, реєструється за місцезнаходженням органу управління юридичної особи.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Територіальні органи Державної служби України з питань праці
Центр надання адміністративних послуг відповідно до місця проживання
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про реєстрацію великотоннажного та іншого технологічного транспортного засобу
Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом
Декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, - для технологічних транспортних засобів, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62, та які реєструються вперше
Акт технічного огляду
Письмові згоди всіх обтяжувачів технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження
Умови і випадки надання

Юридичні і фізичні особи, іноземні фізичні і юридичні особи, особи без громадянства (що перебувають в Україні на законних підставах), які є власниками технологічних транспортних засобів чи використовують їх на законних підставах, або уповноважені ними особи (далі - власники) зобов’язані зареєструвати зазначені транспортні засоби протягом 10 днів після придбання або виникнення інших законних прав на їх використання, у тому числі у разі тимчасового ввезення на територію України. У такий же строк власники зобов’язані перереєструвати технологічні транспортні засоби у разі настання обставин, у зв’язку з якими виникла потреба у внесенні змін у реєстраційні документи. 


Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація, взяття на облік та зняття з обліку технологічного транспортного засобу здійснюється після перевірки територіальними органами Держпраці наявності обтяжень машини за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація та взяття на облік технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження, здійснюється виключно за умови надання письмової згоди всіх виявлених обтяжувачів. 


Технологічний транспортний засіб, що належить юридичній особі, реєструється за місцезнаходженням органу управління юридичної особи, а той, що належить фізичній особі, - за місцем проживання або перебування фізичної особи. Допускається реєстрація технологічного транспортного засобу за місцем його експлуатації, у тому числі того, що перебуває у постійному користуванні або оренді юридичної чи фізичної особи. Відповідальність за достовірність поданих на реєстрацію документів або їх копій несе власник технологічного транспортного засобу згідно із законодавством. 


Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що тривалий час (більше п’яти років) експлуатується суб’єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію, надається копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата введення в експлуатацію технологічного транспортного засобу, скріплені підписом посадової особи суб’єкта господарювання та печаткою. 


Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що раніше експлуатувався і перебував на обліку, подається разом з необхідними документами свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу  з позначкою про зняття з обліку, а у разі його відсутності - довідка з попереднього місця реєстрації технологічного транспортного засобу. 


Технологічні транспортні засоби, отримані власником у разі злиття, приєднання, поділу, перетворення суб’єкта господарювання, реєструються за новим суб’єктом господарювання на підставі запису в статуті про правонаступництво та передавального акта (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу). 


Технологічний транспортний засіб, який належить малолітній або неповнолітній особі, реєструється за нею за заявою одного з батьків (усиновлювачів) або опікуна чи піклувальника. У реєстраційному документі такого технологічного транспортного засобу зазначаються прізвище, ім’я та по батькові батьків (усиновлювачів) малолітньої чи неповнолітньої особи або її опікуна чи піклувальника і робиться відмітка про заборону зняття з обліку технологічного транспортного засобу без їх згоди, погодженої з органами опіки і піклування. У графі "Особливі примітки" свідоцтва про реєстрацію робиться запис "Без права відчуження та керування без згоди батьків (усиновлювачів), опікуна чи піклувальника до досягнення повноліття". Після досягнення зазначеною особою 18-річного віку здійснюється перереєстрація технологічного транспортного засобу на підставі її заяви та надання відповідного свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу.


На зареєстрований (перереєстрований) технологічний транспортний засіб територіальний орган Держпраці через центр надання адміністративних послуг видає свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка та присвоює номерний знак. Свідоцтво про реєстрацію має необмежений строк дії.

Результат та способи отримання результату
Свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу та іншого технологічного транспортного засобу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Якщо технологічні транспортні засоби без ідентифікаційних номерів або з підробленими ідентифікаційними номерами вузлів і агрегатів
Розбіжність відомостей щодо технологічного транспортного засобу у поданих документах
Немає письмових згод від всіх наявних обтяжувачів технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження.
Подання неповного пакету документів
Виявлення у поданих документах недостовірної інформації
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи допускається реєстрація технологічних транспортних засобів без ідентифікаційних номерів?
Технологічні траснпортні засоби без ідентифікаційних номерів або з підробленими ідентифікаційними номерами вузлів і агрегатів не підлягають реєстрації, перереєстрації чи зняттю з обліку
Якщо за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна на технологічний транспортний засіб, який підлягає реєстраційним діям, виявлено наявність обтяження, але в реєстрі зазначено: «Стан реєстрації: автоматично вилучений по завершенню п’ятирічного терміну зберігання» чи можна вважати таке обтяження припиненим?
У відповідності до пункту 24 Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 830, відомості про припинення публічного обтяження підлягають державній реєстрації протягом п'яти днів після його припинення. Проведення реєстрації відомостей про припинення публічного обтяження покладається на уповноважений орган чи на уповноважену ним особу. Записи про обтяження, які втратили чинність, підлягають виключенню з Реєстру через шість місяців після реєстрації відомостей про припинення обтяження.Якщо не відбулось своєчасного подання таких відомостей до уповноважених осіб, які вносять зміни до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, то стан реєстрації може зберігатись як «Вилучений по завершенню п’ятирічного терміну зберігання». Отже, у разі встановлення за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна «Стан реєстрації: автоматично вилучений по завершенню п’ятирічного терміну зберігання» власнику для проведення подальших реєстраційних дій щодо технологічних транспортних засобів, необхідно звернутись за згодою до обтяжувача.
Хто повинен звертатися за письмовою згодою до виявлених обтяжувачів,у разі якщо технологічний транспортний засіб, перебуває у податковій заставі, під арештом, заставі або є предметом іншого обтяження?
Згідно пункту 7 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотонажних та інших технологічних транспортних засобів , затвердженого постановою КМУ від 06.01.2010 № 8, встановлено, що реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, під арештом, заставі або є предметом іншого обтяження, здійснюється виключно за умови надання письмової згоди всіх виявлених обтяжувачів. У вказаній нормі мова йде про те, що саме обтяжувач (уповноважений орган (особа) при публічному обтяженні: кредитор за забезпеченим рухомим майном зобов’язанням; власник рухомого майна, що знаходиться у володінні боржника; будь-яка інша особа, на користь якої встановлюється договірне обтяження; особа, яка здійснює управління рухомим майном в інтересах кредитора) має надавати згоду на реєстраційні дії щодо технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, під арештом, заставі або є предметом іншого обтяження, а не орган, який наділений повноваженнями реєстрації.
Чи необхідно брати згоду від обяжувача , якщо технологічний транспортний засіб, що підлягає реєстрації, придбаний після накладення податкової застави?
Згідно ст. 89.2. Податкового кодексу України право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, крім випадків, передбачених пунктом 89.5 цієї статті, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.
Чи можливо надати копію інвентарної картки обліку основних фондів в якості документа, який підтверджує правомірність придбання або використання технологічного транспортного засобу, що тривалий час (більше п'яти років) експлуатується суб'єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування?
Правомірність придбання або використання технологічного транспортного засобу, що тривалий час (більше п'яти років) експлуатується суб'єктом господарювання, можливо підтвердити копією інвентарної картки обліку технологічного транспортного засобу у якої зазначено дата введення в експлуатацію технологічного транспортного засобу та яка скріплені підписом посадової особи суб'єкта господарювання та печаткою (п.12 Постанови КМУ від 06.01.2010 № 8 «Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів»).
Є обов’язковим зазначення дати введення до експлуатації технологічного транспортного засобу в інвентарної картки обліку технологічного транспортного засобу або витягу з балансової відомості?
Відповідно п. 12 Постанови КМУ від 06.01.2010 № 8 «Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів» - дата введення в експлуатацію технологічного транспортного засобу є обов’язковою.
Якщо під час здійснення реєстраційних дій щодо технологічних транспортних засобів в реєстрі обтяжень рухомого майна виявлено «Об`єкт обтяження: невизначене майно» чи потрібно брати згоду обтяжувача?
Якщо за результатами формування витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, територіальними органами Держпраці виявиться, що опис предмета обтяження, недостатній для його ідентифікації, то власнику необхідно звернутися за згодою до обтяжувача з метою його ідентифікації.
В яких випадках здійснюється тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів?
Процедура відомчої реєстрації (далі - реєстрація) та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування здійснюється згідно "Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №8 від 06.01.2010. Так, згідно вимог Порядку, тимчасова реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється у разі: - тимчасового ввезення на територію України під зобов'язання про зворотне вивезення; - передачі технологічного транспортного засобу у довгострокову оренду (лізинг) та позичку.