Реєстрація суднового журналу

Ідентифікатор послуги
02534
Строк
1 день (робочі)
Повна назва
Реєстрація суднового журналу судна внутрішнього плавання
Інформація про послугу
Судновий журнал підлягає обов'язковій реєстрації Адміністрацією судноплавства в Реєстрі зареєстрованих суднових журналів. У разі зміни відомостей про судно, зазначених на титульній сторінці суднового журналу, його ведення припиняється та розпочинається ведення нового суднового журналу, який реєструється відповідно до Порядку ведення Реєстру зареєстрованих суднових журналів судна внутрішнього плавання. Не зареєстрований у встановленому порядку судновий журнал є недійсним.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України
+380445746789
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява судновласника або уповноваженої ним особи
Відомості щодо свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України
Примірник (примірники) суднового журналу
Умови і випадки надання

Судновласник може одночасно подати на реєстрацію два суднових журнали одного судна, при цьому до заяви додаються два примірники суднового журналу одного судна. У заяві судновласник вказує про реєстрацію двох суднових журналів одного судна та зазначає дату початку ведення одного із журналів.

У випадку одночасної реєстрації двох суднових журналів одного судна, їх реєстрація здійснюється послідовно.

Для реєстрації нового суднового журналу судновласник у заяві зазначає наступні підстави:

запровадження первинного суднового журналу (у випадку, коли на території України на цьому судні не було заведено судновий журнал);

зміна відомостей про судно, зазначених на титульній сторінці суднового журналу;

утрата або знищення попереднього суднового журналу із зазначенням обставин втрати або знищення та долученням документів, що засвідчують відповідно втрату або знищення суднового журналу (акт перевірки, висновок розслідування, доповідна записка капітана, акт, засвідчений членами екіпажу судна тощо);

закінчення попереднього суднового журналу;

зміна судновласника (за бажанням нового судновласника).

Дійсним є тільки один судновий журнал (в Реєстрі позначається активним). Усі інші зареєстровані суднові журнали в Реєстрі позначаються не активними.

Не пізніше ніж за 10 календарних днів до планового закінчення дійсного суднового журналу судновласник повідомляє про це Адміністрацію судноплавства та вказує дату початку ведення наступного зареєстрованого суднового журналу, на підставі чого Адміністрація судноплавства вносить до Реєстру відповідну відмітку щодо дійсності наступного зареєстрованого суднового журналу (в Реєстрі позначається активним).

Повідомлення про дату початку ведення наступного зареєстрованого суднового журналу направляється Адміністрації судноплавства:

у письмовій формі за підписом судновласника або уповноваженої ним особи та направляється на поштову адресу Адміністрації судноплавства листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, або

шляхом заповнення електронної форми на офіційному вебсайті Адміністрації судноплавства за підписом судновласника або уповноваженої ним особи відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

У разі зміни відомостей про судно, зазначених на титульній сторінці суднового журналу, до заяви про реєстрацію нового суднового журналу додається копія документа, що підтверджує настання таких змін.

Заява про реєстрацію нового суднового журналу може бути подана судновласником у разі відсутності попередньо зареєстрованого не активованого (без відмітки щодо дійсності) суднового журналу. У такому випадку реєстрація суднового журналу здійснюється в порядку і в строк, установлені  Порядком ведення Реєстру зареєстрованих суднових журналів судна внутрішнього плавання. Повідомлення про початок ведення нового журналу направляється відповідно до вказаного Порядку.

Результат та способи отримання результату
Реєстрація суднового журналу внутрішнього плавання
Відмова у реєстрації суднового журналу судна внутрішнього плавання
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
безкоштовно
Строк надання
1 день (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Неповний пакет документів
Відсутність на титульній сторінці суднового журналу відомостей про судно, які передбачені Порядком ведення суднового журналу
Зазначення на титульній сторінці суднового журналу недостовірних відомостей про судно
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи потрібен гарантійний лист для відправки поштою зареєстрованого суднового журналу судна вутрішнього плаввання?
Для отримання поштою зареєстрованого суднового журналу судна внутрішнього плавання, заявник у пакеті документів надає гарантійний лист із зазначенням адреси та номеру відділення, а також контактних даних отримувача.