Реєстрація регламенту ІСІ та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру та реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій

Ідентифікатор послуги
01075
Строк
30 днів (робочі)
Повна назва
Реєстрація регламенту інституту спільного інвестування та внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування з видачею свідоцтва про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування; та реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду з видачею свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
Інформація про послугу
Для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду з метою формування початкового статутного капіталу, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування необхідно подати заяву та пакет документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру;
Виписка банківської установи (копія, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) щодо внесення засновниками корпоративного фонду коштів на тимчасовий рахунок;
Довідка про пов'язаних осіб корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду. Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;
Довідка у довільній формі, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду, про відсутність пов’язаності зберігача з компанією з управління активами та засновниками корпоративного фонду (у разі укладання договору зі зберігачем). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.
Звіт про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду (далі – Звіт) у двох примірниках, засвідчений підписом уповноваженої особи корпоративного фонду;
Копія статуту корпоративного фонду та змін до нього (у разі наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду;
Оригінал (копія, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору зі зберігачем, погодженого компанією з управління активами (у разі його укладення);
Оригінал (копія, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору про управління активами з компанією з управління активами;
Оригінал (копія, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) платіжного доручення із зазначенням найменування корпоративного фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію регламенту та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру з відміткою банку про його прийняття;
Оригінал (копія) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчений(у) підписом головуючого на засіданні наглядової ради, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчене підписом учасника (уповноваженої особи учасника - юридичної особи) та нотаріально;
Оригінал (копія) протоколу (витягу з протоколу) установчих зборів корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду та обрання наглядової ради, засвідчений(у) підписами засновників (уповноважених осіб засновників - юридичних осіб), або рішення одноосібного засновника про створення корпоративного фонду, засвідчене підписом засновника (уповноваженої особи засновника - юридичної особи). У разі якщо одноосібним засновником є фізична особа, її підпис підлягає нотаріальному засвідченню;
Оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду;
Регламент, затверджений наглядовою радою корпоративного фонду, засвідчений підписом уповноваженої особи корпоративного фонду;
Умови і випадки надання

Компанія з управління активами з метою реєстрації регламенту пайового інвестиційного фонду (далі – пайовий фонд) та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру подає до НКЦПФР такі документи:

1) заяву про реєстрацію регламенту пайового фонду та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру згідно з додатком 6 до Положення;

2) оригінал (копію) протоколу або витягу з протоколу уповноваженого органу компанії з управління активами, що містить рішення про створення пайового фонду, затвердження регламенту та інвестиційної декларації пайового фонду, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами;

3) регламент, затверджений уповноваженим органом компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 ІІІ розділу (у двох примірниках);

4) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) платіжного доручення із зазначенням найменування пайового фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію регламенту та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру з відміткою банку про його прийняття;

5) довідку в довільній формі, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, яка містить відомості щодо:

керівника виконавчого органу компанії з управління активами (посада, прізвище, ім'я, по батькові);

номерів телефону та факсу компанії з управління активами; номера і дати прийняття рішення про видачу ліцензії на

провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

У разі зміни відомостей, зазначених у цій довідці, компанія з управління активами зобов'язана протягом 7 робочих днів з дня виникнення таких змін письмово повідомити про ці зміни НКЦПФР.

Документи, які подаються до НКЦПФР на 2-х і більше аркушах, повинні бути обов'язково прошиті, пронумеровані та скріплені підписом уповноваженої особи.

14 000 грн (у разі реєстрації регламенту інституту спільного інвестування та внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування з видачею свідоцтва про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування; та реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду з видачею свідоцтва про реєстрацію випуску акцій).

7 000 грн (у разі реєстрації регламенту пайового інвестиційного фонду та внесення відомостей про пайовий інвестиційний фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування з видачею свідоцтва про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування).

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/restratsya-reglamentu-s-ta-vnesennya-vdomostey-pro-s-do-drs-z-vidatcheyu-svdotstvata-ta-restrats/ .

Результат та способи отримання результату
Зареєстрований Звіт про результати приватного розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду (для корпоративного фонду)
Зареєстрований регламент
Свідоцтво про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (для корпоративного фонду)
Повідомлення про залишення заяви без розгляду
Повідомлення про відмову в реєстрації
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
14000,00 UAH
Строк надання
30 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність поданих документів вимогам законодавства
Наявність у документах, які подаються для реєстрації регламенту або внесення змін до нього, взаємовиключної інформації
Відсутність документів, подання яких передбачено законодавством
Наявність у поданих документах недостовірної інформації
Порушення порядку створення інституту спільного інвестування
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який термін розгляду пакету документів, поданий для реєстрації регламенту інституту спільного інвестування та внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування з видачею свідоцтва про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування; та реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду з видачею свідоцтва про реєстрацію випуску акцій?
Розгляд заяви та всіх необхідних документів, що надані до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації регламенту інституту спільного інвестування та внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування з видачею свідоцтва про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування; та реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду з видачею свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, здійснюється протягом 30 робочих днів з дати їх подання. За письмовою заявою заявника строк розгляду документів подовжується, але не більше ніж на 15 робочих днів з дати подання такої заяви.
Чи може бути подовжено строк діяльності інституту спільного інвестування?
Строк діяльності строкового корпоративного інвестиційного фонду може бути продовжено за рішенням загальних зборів учасників фонду. Строк діяльності строкового пайового інвестиційного фонду може бути продовжено за рішенням органу компанії з управління активами фонду, уповноваженого вносити зміни до його регламенту. Строк, на який продовжується діяльність строкового інституту спільного інвестування, не може перевищувати строку діяльності такого інституту спільного інвестування, передбаченого його регламентом на день реєстрації цього регламенту. Кількість рішень про продовження строку діяльності строкового інституту спільного інвестування не обмежується.