Реєстрація Правил провадження клірингової діяльності та інших внутрішніх документів (змін до них)

Ідентифікатор послуги
00724
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Реєстрація Правил (змін до Правил) провадження клірингової діяльності
Інформація про послугу
Для здійснення клірингової діяльності Центральному депозитарію цінних паперів, кліринговій установі або Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, крім отримання ліцензії, необхідно зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку правила клірингу та інші внутрішні документи.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про реєстрацію Правил (змін до Правил) клірингу
Обґрунтування причин внесення змін до Правил клірингу
Платіжний документ про перерахування плати за реєстрацію правил клірингу або змін до них
Порівняльна таблицю старої та нової редакцій правил клірингу із зазначенням підстав для внесення змін
Правила клірингу (у разі внесення змін правила клірингу подаються у новій редакції з урахуванням внесених змін), затверджені уповноваженим органом (посадовою особою) ліцензіата
Умови і випадки надання

Документи на реєстрацію Правил (змін до Правил) ліцензіат надає до НКЦПФР офіційним каналом зв’язку в електронній формі з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги або особисто, або надсилає поштою (рекомендованим листом).

Документи, передбачені цим розділом, подаються до НКЦПФР українською мовою, із супровідним листом, засвідченим підписом керівника, у якому необхідно обов’язково зазначити дату і номер рішення про видачу ліцензії на провадження клірингової діяльності.

При наданні документів особисто або поштою, у документах, що надаються згідно з цим розділом та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку.

У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов’язків (крім випадків, установлених законами), ліцензіат повинен надати документ, який підтверджує повноваження цієї особи.

Документи, передбачені цим розділом, які подаються разом з документами, передбаченими пунктом 1 розділу IV цих Ліцензійних умов, заявник подає в порядку та згідно з вимогами, визначеними для подачі документів, передбачених пунктом 1 розділу IV цих Ліцензійних умов.

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/36e6Duv

Результат та способи отримання результату
Лист про залишення заяви без розгляду.
Рішення Комісії про реєстрацію Правил (змін до Правил) провадження клірингової діяльності особи, яка провадить клірингову діяльність
Рішення Комісії про відмову у реєстрації Правил (змін до Правил) провадження клірингової діяльності особи, яка провадить клірингову діяльність
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
14000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність документів, поданих на реєстрацію, вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Невідповідність розміру статутного капіталу вимогам закону
Подання документів не в повному обсязі, наявність у них неповної або недостовірної інформації
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи стягується плата за надання адміністративної послуги «Реєстрація Правил (змін до Правил) провадження клірингової діяльності»?
Відповідно до п.40 додатку Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.06.2022 № 620 «Про затвердження розмірів плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2022 року за № 909/38245 послуга є платною - 14000 грн.
Який строк надання адміністративної послуги «Реєстрація Правил (змін до Правил) провадження клірингової діяльності»?
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації Правил (змін до Правил) провадження клірингової діяльності у строк 30 днів від дати надходження заяви про реєстрацію Правил (змін до них) та відповідних документів.