Реєстрація інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду

Ідентифікатор послуги
00529
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Реєстрація інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду
Інформація про послугу
Інвестиційна декларація пенсійного фонду підлягає обов'язковій реєстрації. Для цього засновник фонду подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву, кілька примірників інвестиційної декларації та інші документи.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Опис (перелік) документів, у якому зазначається кількість аркушів кожного із поданих документів
Копія протоколу засідання ради НПФ або витяг з протоколу засідання ради НПФ, на якому прийнято рішення про затвердження інвестиційної декларації НПФ (далі – інвестиційна декларація). У протоколі (витязі з протоколу) обов'язково зазначаються відомості про члена (членів) ради НПФ який (які) розробив (розробили) інвестиційну декларацію із підтвердженням його (їх) професійної підготовки. У випадку залучення для розробки інвестиційної декларації інвестиційного консультанта, ця інформація також вказується у протоколі (витязі з протоколу)
Інвестиційна декларація (у випадку подання документів у паперовій формі надається два примірника)
Копія доручення голови ради НПФ на право підпису уповноваженій особі з числа членів ради НПФ у випадку, якщо заява про реєстрацію інвестиційної декларації (змін до інвестиційної декларації) та документи, що додаються до неї, підписані уповноваженою особою з числа членів ради НПФ
Платіжний документ, що підтверджує внесення засновником(ами) плати за реєстрацію інвестиційної декларації НПФ
Умови і випадки надання

Інвестиційна декларація повинна відповідати вимогам Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та Положення 606.

Підготовка інвестиційної декларації здійснюється виключно членом (членами) ради НПФ, який (які) професійно підготовлений (підготовлені) до роботи у сфері інвестиційної діяльності.

Член ради НПФ вважається професійно підготовленим до роботи у сфері інвестиційної діяльності, якщо він має чинне кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань фондового ринку за напрямом кваліфікації: діяльність з управління активами інституційних інвесторів (управління активами) та досвід роботи в компанії (компаніях), яка (які) здійснює (здійснюють) діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) не менш ніж три роки.

У разі відсутності у складі ради НПФ особи (осіб), який (які) професійно підготовлений (підготовлені) до роботи у сфері інвестиційної діяльності, рада НПФ зобов'язана залучити до підготовки інвестиційної декларації консультанта (консультантів) з інвестиційних питань. Оплата послуг консультанта (консультантів) з інвестиційних питань здійснюється за рахунок засновника (засновників) НПФ.

В інвестиційній декларації обов'язково зазначаються повне найменування НПФ, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, код LEI (за наявності), реєстраційні коди НПФ за Державним реєстром фінансових установ і реєстром недержавних пенсійних фондів та дата внесення НПФ до відповідних реєстрів.

Інвестиційна декларація повинна містити такі положення:

мета інвестування пенсійних активів;

основні напрями інвестування пенсійних активів;

обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами;

порядок розподілу активів між особами, що надають послуги з управління активами НПФ (у випадку укладення договору про управління активами НПФ більше ніж з однією такою особою);

управління ризиками, пов'язаними з інвестуванням;

порядок здійснення контролю за інвестуванням пенсійних активів.

Інвестиційна декларація може містити інші положення, що не суперечать законодавству.

Заява про реєстрацію інвестиційної декларації (змін до інвестиційної декларації) та документи, що додаються до неї, складаються державною мовою, підписуються головою ради НПФ або за його дорученням уповноваженою особою з числа членів ради НПФ та містять дату підписання.

Інвестиційна декларація засвідчується підписом голови ради НПФ або за його дорученням уповноваженою особою з числа членів ради НПФ.

Інвестиційна декларація на титульному аркуші повинна містити інформацію про дату і номер протоколу засідання ради НПФ, на якому було прийнято рішення про затвердження інвестиційної декларація.

Оригінали електронних документів, що надходять офіційним каналом зв'язку, мають відповідати вимогам статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Документи, що мають більше одного аркуша, у випадку їх подання в паперовій формі, мають бути прошиті, усі аркуші повинні бути пронумеровані.

У випадку подання документів представником ради НПФ особисто, опис (перелік) документів складається у двох примірниках, один з яких повертається представнику ради НПФ з відміткою про дату надходження документів до НКЦПФР.

У випадку направлення документів поштовим відправлення датою подання документів вважається дата відправлення, зазначена на штемпелі поштового відділення відправника.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3H57P05

Результат та способи отримання результату
Реєстрація інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
7000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутність у складі ради недержавного пенсійного фонду осіб, професійно підготовлених до роботи у сфері інвестиційної діяльності, і не залучення радою НПФ до розроблення інвестиційної декларації консультанта (консультантів) з інвестиційних питань
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

1. Який термін розгляду пакету документів, поданий для реєстрації інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду?
За наслідками розгляду заяви про реєстрацію інвестиційної декларації (змін до інвестиційної декларації) та поданих документів НКЦПФР протягом тридцяти календарних днів з дати одержання відповідної заяви та документів до неї приймає одне з таких рішень: про реєстрацію інвестиційної декларації; про відмову в реєстрації інвестиційної декларації.