Призначення пенсії за віком на пільгових умовах окремим категоріям працівників залежно від умов праці

Ідентифікатор послуги
00271
Строк
10 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Призначення пенсії за віком на пільгових умовах окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць за рахунок коштів підприємств та організацій
Інформація про послугу
Право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають окремі категорії працівників, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці. Для призначення пенсій на пільгових умовах громадянину необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Пенсійний фонд України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява на призначення пенсії за віком
Документи про страховий стаж
Документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релегійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України)
Довідка про підтвердження стажу роботи для призначення пільгової пенсії за рахунок коштів підприємств, організацій за результатами атестації робочих місць за умовами праці
Копія наказу про атестацію відповідного робочого місця (робочих місць)
Гарантійний лист про перерахування коштів на рахунок територіального органу Пенсійного фонду України
Довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року (за бажанням особи або в разі якщо страховий стаж починаючи з 01 липня 2000 року становить менше 60 місяців страхового стажу, або в разі призначення пенсії відповідно до міжнародних договорів (угод) у галузі пенсійного забезпечення – довідка про заробітну плату за періоди роботи на території держави-учасниці угоди)
Довідка про реєстрацію місця проживання особи
Умови і випадки надання

На одержання пенсії мають право працівники (не раніше ніж за 10 років до досягнення віку), передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", що працюють (працювали) на виробництвах, роботах, за професіями і на посадах, не передбачених списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461:

1) чоловіки – при стажі роботи не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, на тому підприємстві, у тій організації, за рахунок яких призначається пенсія.


За відсутності стажу роботи, встановленого абзацом першим цього підпункту, в період до 01 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності стажу роботи: 

з 01 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 25 років 6 місяців;

з 01 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року –не менше 26 років;

з 01 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців;

з 01 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року –не менше 27 років;

з 01 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців;

з 01 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 років;

з 01 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців;

з 01 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 років;

з 01 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців;


2) жінки – при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 10 років стажу роботи, щодає право на призначення пенсії на пільгових умовах, на тому підприємстві, у тій організації, за рахунок яких призначається пенсія.


За відсутності стажу роботи, встановленого абзацом першим цього підпункту, в період до 01 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності стажу роботи:

з 01 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 20 років 6 місяців;

з 01 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 21 року;

з 01 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 21 року 6 місяців;

з 01 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 22 років;

з 01 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 22 років 6 місяців;

з 01 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 23 років;

з 01 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 23 років 6 місяців;

з 01 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 24 років;

з 01 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 24 років 6 місяців.


За наявності не менш як половини стажу роботи, яка дає право на призначення пільгової пенсії, вік виходу на пенсію зменшується у порядку, передбаченому абзацами двадцять четвертим – двадцять сьомим пункту 2 частини другої статті 114 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".


Механізм зарахування до стажу роботи, яка дає право на призначення пільгової пенсії, інших періодів, які згідно із законодавством зараховуються до стажу роботи, яка дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, визначається в колективному договорі (угоді).

Результат та способи отримання результату
Призначення пенсії
Відмова у призначенні пенсії
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подано не всі необхідні документи
Особа не має права на призначення пенсії за віком на пільгових умовах
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

У який спосіб отримується послуга?
Територіальний орган Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємства, організації протягом 5 днів з дня прийняття рішення про призначення пільгової пенсії надсилає пенсіонеру рекомендованим листом або через електронний кабінет користувача вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України пам’ятку згідно з додатком 3 до Порядку № 3-2 та пам’ятку пенсіонеру згідно з додатком 4 до Порядку № 22-1/пенсію можна отримати через виплатний об’єкт уповноваженої організації, який надає послуги із безпосередньої виплати і доставки пенсій, або уповноважений банк (за вибором особи).