Повернення реабілітованим особам будівель та іншого майна, вилучених під час репресій, або відшкодування їх вартості

Ідентифікатор послуги
02314
Строк
до 35 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Прийняття рішення щодо повернення реабілітованим особам будівель та іншого майна, вилучених під час репресій, або відшкодування їх вартості
Інформація про послугу
Вилучені будівлі та інше майно за можливості (якщо будинок незайнятий, а майно збереглося) повертаються реабілітованій особі або її спадкоємцям натурою. У разі неможливості повернення будівель та іншого майна реабілітованій особі, а в разі її смерті - спадкоємцям проводиться відшкодування їх вартості.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про повернення будівель, іншого майна або відшкодування їх вартості за місцезнаходженням таких будівель або майна
Копія паспорта громадянина України
Для земельної ділянки, вільної від забудов, - звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, складений відповідно до Закону України "Про оцінку земель" (для відшкодуваня вартості вилучених будівель)
Для майна та будівель (крім земельних ділянок, вільних від забудов) - звіт про оцінку майна, складений відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (для відшкодування вартості вилучення будівель)
Копії документів, що підтверджують право на спадок (подають спадкоємці)
Копія висновку та рішення Національної комісії з реабілітації про визнання особи реабілітованою (у разі наявності) - для громадян, які отримали статус реабілітованої особи після набрання чинності Законом
Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи - для осіб, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення
Копія довідки, рішення або іншого документа про реабілітацію, що підтверджують факт вилучення будівлі та іншого майна під час репресій, виданих відповідним органом України, - для осіб, які були реабілітовані в Україні до набрання чинності Законом України від 13 березня 2018 р. № 2325-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" (у разі потреби)
Копія документів, що підтверджують право власності заявника на майно, а також інших документів (зокрема архівних, засвідчених в установленому порядку, або архівних довідок, виданих архівними установами) про вилучення майна, його якісні характеристики (модель, марка тощо) (у разі потреби)
Копія посвідчення про реабілітацію та/або довідки, виданих відповідним органом республіки колишнього Союзу РСР або державним органом колишнього Союзу РСР, що підтверджують факт вилучення будівлі та іншого майна під час репресій, - для осіб, які були реабілітовані в колишній Українській РСР або в іншій республіці колишнього Союзу РСР, архівних довідок, виданих архівними установами (у разі потреби)
Копія посвідчення реабілітованої особи
Умови і випадки надання

Для повернення будівель та іншого майна, що були вилучені під час репресій, або відшкодування їх вартості реабілітована особа або її спадкоємці подають до  районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради  заяву про повернення будівель, іншого майна або відшкодування їх вартості за місцезнаходженням таких будівель або майна.


Заява про повернення будівель, іншого майна або відшкодування їх вартості подається не пізніше ніж через три роки з дня отримання особою документів про реабілітацію.


Протягом місяця з дня подання заяви та на підставі зазначених документів обласна, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим відповідно приймає рішення про призначення (відмову у призначенні) грошової компенсації та не пізніше ніж через п’ять робочих днів після його прийняття надсилає заявнику копію такого рішення.


Рішення щодо повернення реабілітованим особам будівель та іншого майна, вилучених під час репресій, або відшкодування їх вартості приймається Національною комісією з реабілітації 


На підставі рішення Національної комісії з реабілітації уповноважений орган протягом одного місяця приймає рішення про повернення будівель, іншого майна заявнику і оформляє документи, необхідні для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.


Загальний строк повернення будівель, іншого майна не може перевищувати двох місяців після прийняття уповноваженим органом рішення про його повернення.


Повернення будівель, іншого майна реабілітованій особі або її спадкоємцям проводиться на безоплатній основі.


Уповноважений орган після прийняття Національною комісією з реабілітації рішення про відшкодування вартості будівель, іншого майна відшкодовує його вартість поетапно протягом п’яти років. При цьому одноразово виплачується не менше ніж одна п’ята частина нарахованої суми відшкодування.


У разі смерті реабілітованої особи після прийняття відповідного рішення вартість майна відшкодовується її спадкоємцям.


Сума відшкодування вартості будівель та майна та/або грошової компенсації виплачується шляхом її перерахунку на поточний рахунок реабілітованої особи або її спадкоємцям, відкритий в установі банку.

Результат та способи отримання результату
Рішення про повернення будівель, іншого майна заявнику
Відшкодування вартості будівель реабілітованій особі або її спадкоємцям
Відмова в поверненні майна чи відшкодуванні його вартості
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Уповноважений орган приймає рішення про призначення (відмову у призначенні) грошової компенсації
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
35 днів (календарні)
Уповноважений орган приймає рішення про повернення будівель, іншого майна заявнику
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Підтвердження факту надання реабілітованій особі у власність житла, збудованого або придбаного за рахунок державного або місцевих бюджетів, чи компенсації за рішеннями органів влади колишнього Союзу РСР, Кабінету Міністрів України, органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
Непідтвердження права власності заявника на будівлі та майно або факту, що він є спадкоємцем реабілітованої особи
Виявлення недостовірної інформації в документах, поданих заявником
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Хто приймає рішення щодо повернення реабілітованим особам будівель та іншого майна, вилучених під час репресій, або відшкодування їх вартості?
Рішення щодо повернення реабілітованим особам будівель та іншого майна, вилучених під час репресій, або відшкодування їх вартості приймається Національною комісією з реабілітації