Відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб

Ідентифікатор послуги
01730
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Прийняття рішення про відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб
Інформація про послугу
У разі якщо ваше майно було використано для припинення злочину, проїзду до місця події, стихійного лиха, супроводження до лікувальних закладів осіб, які потребують термінової медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх супроводження або конвоювання до органів Національної поліції, ви маєте право на отримання відшкодування витрат та збитків. Для цього потрібно звернутись до Головного управління Національної гвардії або до органу військового управління оперативно-територіального об'єднання, з'єднання, військової частини (підрозділу) з необхідним пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Головне Управління Національної гвардії
Орган військового управління оперативно-територіального об'єднання, з'єднання, військової частини (підрозділу)
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про відшкодування витрат та збитків із зазначенням марки, моделі транспортного засобу, року його випуску, реєстраційного номера, а також розміру витрат та збитків, яких зазнав власник транспортного засобу у зв'язку з його використанням (за формою згідно з додатком https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/36/f446530n36.doc)
Копії документів, розрахунки, що підтверджують витрати та збитки, яких зазнав власник транспортного засобу у зв'язку з його використанням
Копії документів, що підтверджують належність транспортного засобу його власнику
Копія акта або картки тимчасового використання транспортних засобів
Умови і випадки надання

Використанням транспортних засобів є тимчасове вилучення військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних і юридичних осіб незалежно від форми власності (крім транспортних засобів дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні, транспортних засобів спеціального призначення) на строк, що не перевищує часу, необхідного для припинення злочину, проїзду до місця події, стихійного лиха, супроводження до лікувальних закладів осіб, які потребують термінової медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх супроводження або конвоювання до органів Національної поліції.


Документами, які підтверджують використання транспортного засобу, є акт тимчасового використання транспортних засобів, а у разі гострої потреби, якщо зволікання призводить до створення реальної загрози життю або здоров'ю людей, громадському порядку чи громадській безпеці, - картка тимчасового використання транспортних засобів, які видаються військовослужбовцями Національної гвардії власникові транспортного засобу перед його використанням.


Для відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням транспортних засобів, власник транспортного засобу за зареєстрованим або фактичним місцем проживання чи за місцем використання такого засобу звертається до Головного управління Національної гвардії або до органу військового управління оперативно-територіального об'єднання, з'єднання, військової частини (підрозділу), вищого військового навчального закладу, навчальної військової частини (центру), бази, закладу охорони здоров’я, установи Національної гвардії з необхідним пакетом документів.


З метою визначення розміру витрат та збитків, пов'язаних з використанням транспортного засобу, його власник за власний рахунок організовує проведення експертної оцінки використаного, пошкодженого або знищеного транспортного засобу з подальшим відшкодуванням уповноваженим підрозділом повної вартості послуг, пов'язаних з проведенням такої оцінки, за умови пред'явлення власником транспортного засобу відповідних документів, розрахунків, які підтверджують їх вартість.


З метою повного та всебічного з'ясування обставин, за яких використовувався транспортний засіб, може бути проведено в установленому порядку службове розслідування. У такому разі строк розгляду документів щодо відшкодування власникові транспортного засобу витрат та збитків, пов'язаних з використанням транспортного засобу, продовжується на строк проведення службового розслідування.


Для вирішення питання щодо відшкодування власникові транспортного засобу витрат та збитків, пов'язаних з використанням транспортного засобу, за рішенням командувача Національної гвардії в Головному управлінні Національної гвардії утворюється постійно діюча комісія, порядок діяльності якої визначається відповідним положенням, що затверджується командувачем Національної гвардії.


У разі надходження до уповноваженого підрозділу необхідних документів уповноважений підрозділ протягом не більш як п'яти робочих днів надсилає їх за належністю до Головного управління Національної гвардії для розгляду та прийняття постійно діючою комісією рішення щодо відшкодування власникові транспортного засобу витрат та збитків, пов'язаних з використанням транспортного засобу.


Рішення щодо відшкодування власникові транспортного засобу витрат та збитків, пов'язаних з використанням транспортного засобу, приймається постійно діючою комісією за результатами розгляду поданих власником транспортного засобу усіх необхідних документів, матеріалів службового розслідування, а також інших документів, зокрема отриманих від спеціалістів та/або відповідних організацій, експертних установ (експертів) за запитами (зверненнями) Головного управління Національної гвардії.

Результат та способи отримання результату
Рішення щодо відшкодування власникові транспортного засобу витрат та збитків, пов'язаних з використанням транспортного засобу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Законом не встановлені
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яким чином відшкодовується шкода (зокрема моральна), заподіяна власнику транспортного засобу незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю військовослужбовців Національної гвардії?
Шкода, заподіяна власнику транспортного засобу незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю військовослужбовців Національної гвардії під час використання транспортного засобу, а також шкода, заподіяна з вини третіх осіб, відшкодовується в установленому законодавством порядку. Моральна шкода, заподіяна власникові транспортного засобу внаслідок пошкодження, знищення транспортного засобу, відшкодовується йому в порядку і на умовах, передбачених законодавством.