Уповноваження у сфері насінництва та розсадництва

Ідентифікатор послуги
02257
Строк
15 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Прийняття рішення про уповноваження підприємства, установи, організації на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва
Інформація про послугу
У разі якщо юридична особа є резидентом України, має відповідний рівень компетентності, відповідає вимогам щодо кількості кваліфікованого персоналу, що працює на постійній основі, має належні фінансові та матеріальні ресурси, які дають змогу проводити роботи з оцінки відповідності, таку установу може бути уповноважено за рішенням Мінагрополітики на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява на уповноваження у сфері насінництва та розсадництва
Копія атестата про акредитацію разом із затвердженою номенклатурою продукції, процесів, послуг
Заява в довільній формі про те, що Установа не має комерційної або іншої зацікавленості щодо об’єктів заявки та щодо продукції, яку оцінює
Відомості про інформаційно-технічне забезпечення, фінансові та матеріальні ресурси, які дають змогу проводити роботи з оцінки відповідності
Відомості про кваліфікацію персоналу
Відомості про матеріально-технічну базу та інші об'єкти інфраструктури
Довідка з інформацією про акредитовані лабораторії (центри) для виконання робіт з оцінки відповідності
Загальний опис власної системи управління якістю
Умови і випадки надання

Підприємство, установа, організація чи їхні підрозділи (далі - Установа) можуть бути уповноважені рішенням Міністерства аграрної політики та продовольства на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, якщо вони:

є юридичною особою - резидентом України;

- можуть підтвердити відповідний рівень компетентності;

- мають кваліфікований персонал, що працює на постійній основі, у кількості, пропорційній видам та обсягам робіт з оцінки відповідності, які планує виконувати Установа, з мінімальним складом:

- керівник, відповідальний за впровадження, підтримування та удосконалювання системи управління, визначення взаємозв’язків між управлінням якістю, технічною діяльністю та допоміжною діяльністю щонайменше один спеціаліст з визначення схожості насіння; щонайменше один спеціаліст з аналізування ураження хворобами, заселеності шкідниками; щонайменше один спеціаліст з аналізування на чистоту, вологість, інші показники насіння;

- не використовує фінансові та матеріальні ресурси суб’єктів насінництва та розсадництва;

- має належне інформаційно-технічне забезпечення, фінансові та матеріальні ресурси, які дають змогу проводити роботи з оцінки відповідності;

- має акредитовані лабораторії (центри);

- має систему управління якістю;

- не має комерційної або іншої заінтересованості щодо об’єктів заявки;

- має належну матеріально-технічну базу та інші об’єкти інфраструктури;

- не має комерційної або іншої заінтересованості щодо продукції, яку оцінює.


Установа, що має намір отримати уповноваження, подає до Мінагрополітики заяву на уповноваження у сфері насінництва та розсадництва за формою яка визначається у додатку 1 до Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва та необхідний перелік документів.


Мінагрополітики після надходження заяви проводить аналіз поданих документів на відповідність вимогам, установленим пунктом 3 зазначеного Порядку та перевіряє достовірність відомостей, зазначених у поданих документах.


У разі коли подані документи відповідають встановленим вимогам, Мінагрополітики не пізніше ніж через п'ятнадцять робочих днів з дня надходження заяви приймає рішення про уповноваження Установи на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва або у разі коли не відповідають вимогам надсилає Установі повідомлення з обґрунтованою відмовою в уповноваженні.

Результат та способи отримання результату
Рішення про уповноваження установи на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва
Повідомлення з обґрунтованою відмовою в уповноваженні
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
15 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність Установи вимогам, встановленим статтею 18-1 Закону Украхни "Про насіння і садивний матеріал"
Виявлення недостовірних відомостей у документах
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи потрібно подавати інші документи?
Мінагрополітики не може вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені Порядком підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва.