Уповноваження лабораторії на проведення огляду в частині відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів)

Ідентифікатор послуги
01662
Строк
10 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Прийняття рішення про уповноваження лабораторії на проведення огляду в частині відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів)
Інформація про послугу
Рішення про уповноваження лабораторії на проведення огляду в частині відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів) приймається Держпродспожислужбою за результатами розгляду поданих фітосанітарною лабораторією документів. Відповідно до абзацу 3 підпункту 2 пункту 1 Розділу ІХ Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про карантин рослин" на період воєнного стану та 90 днів після його припинення уповноваження лабораторій здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин (Мінагрополітики).

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява у довільній формі
Копія атестата про акредитацію відповідно до стандартів ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або інших стандартів, якими їх замінено, на проведення робіт з визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання у галузі застосування методів діагностики шкідливих організмів за одним або кількома видами аналізів: ентомологія, мікологія, бактеріологія, фітогельмінтологія, вірусологія, гербологія
Інформація про наявну матеріально-технічну базу для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) та копії документів, що засвідчують право власності або користування лабораторним обладнанням
Заява у довільній формі про відсутність реального конфлікту інтересів, що впливає на об’єктивність або неупередженість під час проведення огляду в частині відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів)
Умови і випадки надання

Фітосанітарна лабораторія включається до Реєстру на підставі рішення Держпродспоживслужби про уповноваження. Рішення про уповноваження лабораторії на проведення огляду в частині відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів) приймається, якщо вона: 

- акредитована відповідно до стандартів ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або інших стандартів, якими їх замінено, на проведення робіт з визначення фітосанітарного стану рослин і продукції рослинного походження у галузі застосування методів діагностики шкідливих організмів за одним або кількома видами аналізів: ентомологія, мікологія, бактеріологія, фітогельмінтологія, вірусологія, гербологія;

- не порушувала протягом останніх шести місяців вимог нормативно-правових актів та стандартів ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або інших стандартів, якими їх замінено, на відповідність яким вона акредитована.

Для отримання уповноваження на проведення огляду в частині відбору зразків та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), а також включення до Реєстру лабораторія подає до Держпродспоживслужби заяву у довільній формі, підписану особисто керівником або представником лабораторії (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та її повноважень).

У заяві зазначається інформація про:

- види робіт, які лабораторія має намір проводити, зокрема огляд в частині відбору зразків; фітосанітарну експертизу (аналізи) в частині визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання у галузі застосування методів діагностики шкідливих організмів за одним або кількома видами аналізів: ентомологія, мікологія, бактеріологія, фітогельмінтологія, вірусологія, гербологія та з уточненням методу проведення таких аналізів;

- відсутність протягом останніх шести місяців порушень вимог нормативно-правових актів та стандартів ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або інших стандартів, якими їх замінено, на відповідність яким лабораторія акредитована.

Фітосанітарна лабораторія може бути включена до Реєстру та уповноважена на проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) за одним або кількома видами та методами проведення аналізів.

Результат та способи отримання результату
Рішення про уповноваження та включення до Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій
Рішення про відмову в уповноваженні та включенні до Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність лабораторії вимогам, встановленим законом
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

У яких випадках заява залишається без розгляду?
Заява про уповноваження та включення до Реєстру залишається без розгляду у разі, коли: подана (підписана) особою, яка не має на це відповідних повноважень; відсутній або подано неповний перелік документів, передбачений пунктом 8 цього Порядку. Про залишення заяви без розгляду лабораторія інформується в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви, при цьому заява та документи, що до неї додаються, лабораторії не повертаються. У разі усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, лабораторія може повторно подати заяву про включення до Реєстру. Повторно подана заява розглядається Держпродспоживслужбою відповідно до пункту 8 цього Порядку, при цьому документи, що подані під час попередньої подачі та не потребують виправлення, можуть повторно не подаватися.