Рішення про доцільність цілодобового перебування дитини в закладі, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей

Ідентифікатор послуги
01754
Строк
10 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Прийняття рішення про доцільність цілодобового перебування дитини в закладі, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей
Інформація про послугу
У разі відсутності можливості в сім’ї щодо задоволення потреби дитини та забезпеченні надання дитині необхідних послуг з навчання за місцем проживання (перебування) сім’ї дитини, батьки або інші законні представники мають право звернутися до органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) із заявою та необхідним переліком документів про доцільність цілодобового перебування дитини в закладі, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява одного з батьків або іншого законного представника
Копія документа, що посвідчує особу одного з батьків або іншого законного представника дитини
Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника дитини, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі)
Висновок оцінювання потреб сім’ї/особи (дитини) або його копія, засвідчена надавачем соціальних послуг або відповідним структурним підрозділом (не подається батьками або іншими законними представниками для дітей із встановленою інвалідністю)
Інші документи, що підтверджують стан сім’ї та причину влаштування дитини до закладу
Індивідуальна програма реабілітації для дитини з інвалідністю (подається за наявності потреби)
Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з особливими освітніми потребами, виданий фахівцями інклюзивно-ресурсного центру (подається за наявності потреби)
Умови і випадки надання

Зарахування дитини до закладу на цілодобове перебування здійснюється на підставі наказу керівника цього закладу та рішення органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) сім’ї дитини.


Керівник закладу зобов’язаний ознайомити батьків або інших законних представників дитини із порядком її зарахування на цілодобове перебування до закладу та поінформувати про їх обов’язки щодо виховання, утримання дитини та своєчасне вибуття дитини із закладу.


Заява про зарахування дитини до закладу на цілодобове перебування подається одним із батьків дитини або іншим законним представником до структурного підрозділу з питань освіти, охорони здоров’я або соціального захисту населення органу опіки та піклування (залежно від типу закладу, до якого зараховується дитина на цілодобове перебування) за місцем проживання (перебування) дитини, який готує протягом трьох робочих днів подання для розгляду на засіданні комісії. У разі відсутності в органі опіки та піклування відповідного структурного підрозділу голова органу опіки та піклування визначає структурний підрозділ, відповідальний за прийом заяв та документів для зарахування дітей до закладу на цілодобове перебування.


Заява подається за встановленою формою: https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/83/f496449n163.doc


Комісія приймає рішення про доцільність влаштування дитини до закладу на цілодобове перебування у випадку, якщо вичерпані всі можливості забезпечення її догляду і виховання в сім’ї або умовах, наближених до сімейних, з урахуванням найкращих інтересів дитини, і подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення.


Рішення комісії приймається не пізніше 10 робочих днів з дати прийняття секретарем комісії від відповідного структурного підрозділу подання про розгляд питання доцільності влаштування дитини до закладу разом із документами.


У разі прийняття рішення про доцільність цілодобового перебування дитини в закладі між батьками або іншим законним представником, органом, який прийняв рішення, та закладом укладається договір про перебування дитини в закладі за формою, затвердженою Мінсоцполітики.


У разі прийняття рішення про недоцільність цілодобового перебування дитини в закладі орган опіки та піклування зобов’язаний надати рекомендації сім’ї щодо подолання обставин, через які виникла потреба в цілодобовому перебуванні дитини в закладі, та суб’єктам соціальної роботи стосовно організації підтримки сім’ї відповідно до її потреб.

Результат та способи отримання результату
Прийняття рішення про доцільність цілодобового перебування дитини в закладі, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей
Прийняття рішення про недоцільність цілодобового перебування дитини в закладі, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Існують підстави вважати про недоцільність цілодобового перебування дитини в закладі
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

На який період здійснюється зарахування дитини на цілодобове перебування?
Зарахування дитини на цілодобове перебування до інтернату (пансіону) закладу загальної середньої освіти здійснюється на період, що не перевищує одного навчального року. У разі зарахування дитини після початку навчального року час її цілодобового перебування в закладі не може перевищувати поточного навчального року. Зарахування дитини на цілодобове перебування до будинку дитини здійснюється на період, що не перевищує шести місяців, а до дитячого будинку-інтернату - на період, що не перевищує одного року.