Прийняття рішення про дострокове припинення альтернативної служби

Ідентифікатор послуги
02372
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Прийняття рішення про дострокове припинення альтернативної служби
Інформація про послугу
Рішення про дострокове припинення альтернативної служби приймається місцевою держадміністрацією на основі заяви громадянина та необхідних документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про дострокове припинення альтернативної служби
Підтверджувальні документи
Умови і випадки надання

Якщо громадянин, який проходить альтернативну службу, виявив бажання проходити строкову військову службу, він звертається до місцевої держадміністрації з відповідною заявою про дострокове припинення альтернативної служби. 

На підставі заяви громадянина та повідомлення військового комісаріату про прийняття призовною комісією рішення щодо призову громадянина на строкову військову службу місцева держадміністрація приймає рішення про дострокове припинення альтернативної служби.


 При цьому строк альтернативної служби, визначений з урахуванням використання громадянином робочого часу протягом проходження служби, зараховується до строку військової служби з розрахунку півтора місяця альтернативної служби за один місяць строкової військової служби. 


Альтернативна служба може бути достроково припинена у зв'язку з визнанням громадянина непридатним за станом здоров'я для подальшого проходження військової служби.

    

За зверненням громадянина, який проходить альтернативну службу, стосовно його придатності за станом здоров’я для подальшого проходження військової служби місцева держадміністрація видає йому відповідне направлення до військового комісаріату для огляду військово-лікарською комісією. 

У разі визнання громадянина непридатним за станом здоров’я для подальшого проходження військової служби місцева держадміністрація на підставі висновків постанови військово-лікарської комісії приймає рішення про дострокове припинення альтернативної служби.


У разі виїзду сім'ї громадянина, який проходить альтернативну службу, за кордон на постійне місце проживання проходження ним альтернативної служби може бути припинено за рішенням місцевої держадміністрації за наявності відповідних документів, що підтверджують його виїзд разом із сім'єю. 


Копія рішення видається громадянинові та надсилається до відповідного військового комісаріату для видачі довідки встановленого зразка для оформлення виїзних документів.У разі засудження громадянина, який проходить альтернативну службу, до позбавлення волі місцева держадміністрація на підставі рішення суду приймає рішення про дострокове її припинення.


Альтернативна служба припиняється достроково також за рішенням місцевої держадміністрації у разі ухилення громадянина від проходження альтернативної служби або вчинення інших дій, передбачених пунктом 43 Положення про проходження альтернативної (невійськової) служби, про що протягом п'яти календарних днів у письмовій формі повідомляється громадянин та військовий комісаріат.

     

У такому разі громадянин підлягає призову на строкову військову службу на загальних підставах. 

Результат та способи отримання результату
Рішення про дострокове припинення альтернативної служби
Відмова у прийнятті рішення про дострокове припинення альтернативної служби
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства
Відсутня заява
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Якщо альтернативна служба припиняється достроково за рішенням місцевої держадміністрації у разі ухилення громадянина від проходження альтернативної служби, чи може він повторно подати заяву на її проходження?
Альтернативна служба припиняється достроково за рішенням місцевої держадміністрації у разі ухилення громадянина від проходження альтернативної служби або вчинення інших дій, про що протягом п'яти календарних днів у письмовій формі повідомляється громадянин та військовий комісаріат. У такому разі громадянин підлягає призову на строкову військову службу на загальних підставах.