Проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)

Ідентифікатор послуги
02217
Строк
30 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)
Інформація про послугу
Обов’язковій атестації підлягають тренери штатної команди національних збірних команд України і тренери (тренери-викладачі), які працюють в закладах фізичної культури і спорту незалежно від підпорядкування та форми власності.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Обласні, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про проходження атестації із зазначенням письмової згоди тренера (тренера-викладача) на обробку його персональних даних
Копія першої сторінки паспорта громадянина України; копія трудової книжки; копія диплома; копії посвідчень про почесні та/або спортивні звання (у разі наявності)
Копія документа про підвищення кваліфікації у закладах вищої освіти для тренерів (тренерів-викладачів), які працюють більше п’яти років після закінчення закладу вищої освіти, та/або копія ліцензії (сертифіката) міжнародної федерації з відповідного виду спорту чи копія документа про проходження навчання, що проводиться всеукраїнською спортивною федерацією із статусом національної спортивної федерації з відповідного виду спорту (у разі якщо власним статутом федерації передбачено таке навчання) за обсягом годин навчальної програми: не менше 72 академічних годин - для вищої категорії; не менше 36 академічних годин - для першої та другої категорій
Відомості про результативні показники спортсменів, підготовку яких здійснював тренер (тренер-викладач) останні 4 роки, та копія наказу про зарахування цих спортсменів до складу навчальних груп тренера (тренера-викладача), копії наказів та офіційних листів-направлень вихованців для підвищення спортивної майстерності до основного складу команди майстрів, до центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю та копії підтвердних документів щодо зарахування спортсменів до цих закладів
Клопотання всеукраїнської спортивної федерації із статусом національної спортивної федерації з відповідного виду спорту або її відокремленого підрозділу (за наявності)
Клопотання закладу фізичної культури і спорту, в якому працює тренер (тренер-викладач), про проходження атестації Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, відповідному структурному підрозділу з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Характеристика тренера (тренера-викладачів) за підписом керівника закладу фізичної культури і спорту
Характеристика тренера штатної команди національних збірних команд України за підписом керівника структурного підрозділу Мінмолодьспорту України, до повноважень якого належить координація розвитку видів спорту, в якій зазначаються оцінка результатів праці тренера штатної команди національних збірних команд України щодо виконання вимог укладеного з ним трудового договору (контракту), професійна компетентність
Умови і випадки надання

Обов’язковій атестації підлягають тренери штатної команди національних збірних команд України і тренери (тренери-викладачі), які працюють в закладах фізичної культури і спорту незалежно від підпорядкування та форми власності.


Атестації не підлягають:

тренери (тренери-викладачі), стаж роботи яких на посаді тренера-викладача становить менше ніж 2 роки;

тренери штатної команди національних збірних команд з видів спорту, які працюють на зазначених посадах на підставі укладених з ними контрактів менше ніж 2 роки поспіль.


Атестація проводиться один раз на чотири роки за результативними показниками роботи тренерів (тренерів-викладачів) за останні чотири роки.


У разі покращення результативних показників спортсменів, підготовку яких здійснює тренер (тренер-викладач), він має право на проходження позачергової атестації для присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії до закінчення строку дії наявної категорії.


Атестацію здійснює постійно діюча атестаційна комісія, що утворюється:


Мінмолодьспортом України - для атестації тренерів штатної команди національних збірних команд України та тренерів-викладачів Державної школи вищої спортивної майстерності (далі - атестаційна комісія Мінмолодьспорту);


Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділом з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - для атестації тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту незалежно від підпорядкування та форми власності, які розташовані у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Результат та способи отримання результату
Присвоєння відповідної категорії тренерів (тренері-викладачів ) та надання довідки про атестацію тренера (тренера-викладача)
Відмова у проведенні атестації тренера (тренера-викладача)
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Надані документи не відповідають чинному законодавству
Довічна спортивна дискваліфікація спортсмена, особистим тренером якого є особа, що атестується, у тому числі за порушення антидопінгових правил
Невиконання вимог Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів
Виявлення недостовірних даних в документах
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які є підстави для прийняття рішення щодо відмови у присвоєнні кваліфікаційної категорії тренеру (тренеру-викладачу)?
Підставою для прийняття рішення щодо відмови у присвоєнні кваліфікаційної категорії тренеру (тренеру-викладачу) є: невиконання вимог Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів); виявлення недостовірної інформації в документах, які подано для присвоєння кваліфікаційної категорії; довічна спортивна дискваліфікація спортсмена, особистим тренером якого є особа, що атестується, у тому числі за порушення антидопінгових правил.