Продовження строку дії свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами

Ідентифікатор послуги
01412
Строк
1 день (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Продовження строку дії свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами
Інформація про послугу
Строк дії свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами два роки з дня його оформлення. Після закінчення цього строку транспортгні засоби повинні пред’являтися митному органу видачі або, якщо транспортний засіб не підлягає реєстрації – митниці країни, в якій проживає його власник або користувач, для перевірки та для продовження дії свідоцтва про допущення.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Територіальні органи Державної митної служби України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Письмова заява довільної форми
Комплект фотографій або креслень (малюнків) транспортного засобу з відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу видачі, які поверталися заявнику після оформлення або останнього продовження строку дії свідоцтва
Документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи
Документ, що посвідчує особу представника
Свідоцтво про допущення, яке потребує продовження
Умови і випадки надання

Строк дії свідоцтва про допущення – два роки з дня його оформлення. 

Після закінчення цього строку транспортні засоби повинні пред’являтися митному органу видачі або, якщо транспортний засіб не підлягає реєстрації – митниці країни, в якій проживає його власник або користувач, для перевірки та для продовження дії свідоцтва про допущення.


Уповноважена посадова особа митного органу видачі:

- здійснює огляд транспортного засобу;

- за відсутності зауважень заповнює графу про продовження строку дії та проставляє відбиток ОНП і підпис на свідоцтві про допущення і на зворотному боці кожної фотографії або креслення (малюнка);

- заносить інформацію про продовження строку дії свідоцтва про допущення до електронного Журналу.


Письмова заява разом із копією свідоцтва про допущення залишаються у справах митного органу видачі.

Письмова заява подається у довільній формі на ім’я керівника митного органу видачі за підписом власника транспортного засобу і з його печаткою (за наявності). 

У заяві, що подається юридичною особою, повинні бути зазначені місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ власника транспортного засобу, номер свідоцтва про допущення, яке потребує продовження строку дії. 

Фізичні особи у заяві зазначають місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер свідоцтва про допущення, яке потребує продовження.

Результат та способи отримання результату
Продовження строку дії свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами
Відмова у продовженні строку дії свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Послуга надається протягом одного робочого дня (але не пізніше наступного робочого дня) після надання повного пакета документів і подання транспортного засобу до огляду
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
1 день (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Внесення змін до конструкції вантажного відділення ТЗ
Подання не у повному обсязі встановленого переліку документів
Виявлення невідповідності транспортного засобу міжнародним технічним вимогам
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які зміни вносяться до свідоцтва про допущення при продовженні строку його дії?
До графи 9 розділу "Продовження" посадовою особою митного органу видачі вносяться дані, необхідні для продовження строку дії свідоцтва про допущення, характер яких зазначений у відповідних пунктах цієї графи. Записи в цьому розділі завіряються підписом та відбитком ОНП посадової особи митного органу видачі, яка проводила митний огляд.