Забезпечення відпочинком Захисників та Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на базах відпочинку

Ідентифікатор послуги
02541
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Постановка на облік для забезпечення відпочинком Захисників та Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на базах відпочинку за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади.
Інформація про послугу
Послуга надається за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади , на підставі рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради, для осіб, які зареєстровані в м. Миколаєві, за умови, що послуга не надавалася за рахунок коштів обласного бюджету.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
понеділок - п’ятниця з 09:00 до 17:00
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява за встановленою формою.
документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника – у разі подання документів законним представником.
копія документа, що посвідчує особу заявника який подає заяву, та отримувачів послуги (у разі пред’явлення пластикової картки типу ІD-паспорта з безконтактним електронним носієм додається витяг з реєстру).
копія довідки, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків Отримувачів послуги, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).
копія відповідного посвідчення.
копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, або копія довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або копія довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України .
копія свідоцтва про шлюб ( за наявності).
копія свідоцтва про народження дитини ( за наявності).
згода на обробку персональних даних.
Умови і випадки надання

Скористатися послугою можуть такі категорії громадян:


-учасники бойових дій – в розумінні пунктів 19-25 частини першої ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та члени їх сімей;

-особи з інвалідністю внаслідок війни – в розумінні пунктів 10-16 частини другої ст.7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та члени їх сімей;

-учасники війни – в розумінні пункту 13 ст.9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та члени їх сімей;

-члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни - відповідно до абзацу першого п.1 ст.10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

-члени сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України – відповідно до ст.101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».


Заява на отримання послуги та документи подаються особисто (за пред’явленням документа, що посвідчує особу), або уповноваженим представником (за пред’явленням документів, що посвідчують особу та повноваження) через департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради.

У заяві зазначається:         

        прізвище, ім’я, по батькові заявника, статус,

        адреса реєстрації та проживання,

        контактний телефон,

        електронна поштова адреса (відомості про інші засоби зв’язку).


Під час подання пакету документів отримувачі послуги надають оригінали документів для звірки. Адміністратор департаменту посвідчує копії власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.


Результат та способи отримання результату
Лист з повідомленням про постановку на облік для забезпечення відпочинком Захисників та Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України чи мотивована відмова.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
виявлення у поданих документах недостовірних даних;
подання заявником неповного пакета документів, необхідних для одержання послуги, згідно із встановленим переліком.
подання документів особою, яка не має повноважень або підстав подавати документи для отримання адміністративної послуги.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи маю право на цю послугу, якщо проживаю, але не зареєстрований в місті Миколаєві?
Ні. Послуга надається за рахунок коштів бюджету Миколаївської територіальної громади.