Погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи

Ідентифікатор послуги
00855
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи
Інформація про послугу
Відповідно до українського законодавства, банки – учасники небанківської фінансової групи підлягають нагляду з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Фінансова група зобов'язана визначити серед учасників фінансової групи відповідальну особу та погодити її з НКЦПФР.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа
Умови і випадки надання

Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до НКЦПФР

Тимчасово на період дії воєнного стану документи, які надаються до НКЦПФР відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР у паперовій формі (у тому числі документи на надання адміністративних послуг), можуть надаватись до НКЦПФР в електронній формі офіційним каналом зв’язку на електронну пошту admittance@nssmc.gov.ua з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг*

Заявник або учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків (далі – заявник) подає до НКЦПФР документи, перелік яких визначений нормативно-правовими актами, з дотриманням технічних параметрів та вимог щодо застосування засобів електронної пошти для цілей застосування офіційного каналу зв’язку, встановлених Наказом Голови Комісії № 257 від 30.12.2021 р.*

У пакеті документів, подання яких передбачено нормативно-правовими актами, кожний документ має бути окремим файлом у форматі Portable Document Format / A (формат специфікації PDF 1.4 ISO 19005-1:2005) (далі - PDF/A) із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на кожному окремому електронному документі.*

Подання заявником до НКЦПФР документів, створених заявником в електронній формі, здійснюється із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.*

Подання заявником до НКЦПФР документів створених заявником як електронна копія паперового документа (фотокопія) здійснюється із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.*

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР .

Результат та способи отримання результату
Рішення НКЦПФР про відмову в погоджені відповідальної особи небанківської фінансової групи
Рішення НКЦПФР про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
14000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання недостовірної інформації
Наявності не виконаних у встановлений строк розпоряджень про усунення правопорушень на ринку цінних паперів протягом двох останніх років або несплачених санкцій, накладених за правопорушення на ринках фінансових послуг
Перебування відповідальної особи у процесі припинення або ліквідації
Якщо за висновком Комісії відповідальна особа, визначена небанківською фінансовою групою, не спроможна забезпечити виконання функцій відповідальної особи, визначених законодавством
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

На якому сайті можна ознайомитись з інформаційною карткою адміністративної послуги «Погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи»
На сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/pogodzhennya-vdpovdalyno-osobi-nebankvsyko-fnansovo-grupi-2/