Обмін посвідчення особи моряка

Ідентифікатор послуги
01302
Строк
до 20 днів
Інформаційна карта
Повна назва
Обмін посвідчення особи моряка
Інформація про послугу
У разі зміни інформації, внесеної до посвідчення, виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідчення, закінчення строку дії посвідчення, непридатності посвідчення для подальшого використання посвідчення особи моряка підлягає обміну.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України
+380445746789
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява-анкета із зазначенням підстави для обміну посвідчення
Посвідчення, що підлягає обміну
Паспорт громадянина України, посвідку на постійне проживання або паспортний документ іноземця
Копія документа, що засвідчує належну кваліфікацію особи для займання посади на судні, для осіб, посади яких потребують засвідчення належної кваліфікації відповідно до законодавства (за умови пред’явлення оригіналу документа)
Копія документа про освіту, яка надає право на присвоєння звання особи командного складу морських суден або члена судного екіпажу, або довідку із закладу вищої освіти для осіб, які здобувають таку освіту, або копію документа, що підтверджує працевлаштування на судні, або довідку про реєстрацію особи в Державній службі зайнятості
Копія платіжного документа з відміткою про сплату адміністративного збору
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення посвідчення на території України)
Документ, виданий компетентним органом іноземної держави, що підтверджує факт звернення особи з приводу його втрати або викрадення у цій державі (у разі втрати посвідчення)
Умови і випадки надання

Обмін посвідчення проводиться у разі: 

- зміни інформації, внесеної до посвідчення; 

- виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідчення; 

- закінчення строку дії посвідчення;

- непридатності посвідчення для подальшого використання.

Результат та способи отримання результату
Обмін посвідчення особи моряка
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети — 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;
Строк надання
20 днів (робочі)
Термінове надання
Адміністративний збір
не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети — 0,4 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
Строк надання
7 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Особа уже отримала посвідчення, яке є дійсним на день звернення (крім видачі посвідчення замість втраченого або викраденого, обміну)
Особа не надала всіх документів та інформації, необхідних для оформлення, видачі або обміну посвідчення; дані, отримані з бази даних Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою
За посвідченням звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Державна служба морського та річкового транспорту
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Державна служба морського та річкового транспорту
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
Капітан морського порту має право відмовити особі в обміні посвідчення у разі, коли: за посвідченням звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку; особа уже отримала посвідчення, яке є дійсним на день звернення (крім обміну, видачі посвідчення замість втраченого або викраденого); особа не надала всіх документів та інформації, необхідних для оформлення, видачі або обміну посвідчення; дані, отримані з бази даних Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Посилання на нормативно-правові документи:
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Капітани яких морських портів України, мають право видавати, здійснювати обмін посвідчення особи моряка?
Перелік морських портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка, визначено наказом Міністерства транспорту України від 27.09.1993 № 322, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.10.1993 за № 148.