Згода на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення

Ідентифікатор послуги
01156
Строк
10 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання згоди на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення
Інформація про послугу
Оздоровлення та відпочинок груп дітей за кордоном організовується юридичними особами, установчими документами яких передбачено провадження такої діяльності, та за умови отримання згоди на виїзд і організацію оздоровлення та відпочинку дітей за кордоном. Надання згоди на виїзд і організацію оздоровлення та відпочинку дітей за кордоном здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення та Нацсоцслужбою.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна соціальна сервісна служба України
Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява батьків, завірена службою у справах дітей (може здійснюватися без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини)
Копія медичної довідки про стан здоров’я кожної дитини, яка виїжджає за кордон на відпочинок та оздоровлення, за формою, затвердженою МОЗ (у разі відсутності можливості її оформлення - письмова заява законного представника дитини, що підтверджує відсутність або наявність у дитини хвороб)
Копія наказу структурного підрозділу обласної, Київської міської військової адміністрації, завданням якого є формування групи дітей та підготовка пакета документів для виїзду дітей за кордон, яким призначено керівника групи дітей/організатора та осіб, які супроводжують групу дітей, що є відповідальними за життя та здоров’я дітей під час перевезення та перебування дітей за кордоном. Кількість осіб, які супроводжують групу дітей, визначається з розрахунку одна особа на 15 дітей
Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини
Погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд за кордон на оздоровлення та відпочинок відповідно до переліку категорій дітей, визначених у підпунктах 2-5 пункту 6 Правил перетинання державного кордону громадянами України
Списки групи дітей, які виїжджають за кордон на оздоровлення та відпочинок, та осіб, які супроводжують групу дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок
Умови і випадки надання

Координацію діяльності, пов’язаної з організацією виїзду групи дітей, і контроль за її провадженням здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій  та Нацсоцслужба.


Оформлення виїзду групи дітей проводиться за наявності у кожної дитини паспорта громадянина України для виїзду за кордон.


Згода на виїзд групи дітей надається структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за місцем проживання дітей (крім зон безпеки, прилеглих до району бойових дій, районів проведення антитерористичної операції, районів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим і м. Севастополя) та тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях).


Нацсоцслужба надає згоду на виїзд груп дітей, до складу яких входять діти з різних регіонів України та діти із зон безпеки, прилеглих до району бойових дій, районів проведення антитерористичної операції, районів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим і м. Севастополя) та тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.


На період введення на території України воєнного стану виїзд груп дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок здійснюється за наявності згоди Нацсоцслужби.


Обласні, Київська міська військові адміністрації формують групу дітей, призначають осіб, які супроводжують групу дітей, та подають до Нацсоцслужби для отримання згоди на виїзд дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок пакет  документів.


Нацсоцслужба з моменту отримання пакета документів від обласних, Київської міської військових адміністрацій протягом 10 робочих днів здійснює розгляд поданих документів та надає згоду на виїзд організованої групи дітей за кордон.


У разі невідповідності документів, поданих обласною, Київською міською військовою адміністрацією або стороною, що приймає дітей, визначеним вимогам Нацсоцслужба має право повернути пакет документів на доопрацювання


Пакет документів для отримання згоди структурних підрозділів з питань соціального захисту населення або Нацсоцслужби на виїзд групи дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок подається в паперовому вигляді. Документи розглядаються протягом десяти робочих днів із дати надходження документів до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення або Нацсоцслужби.

Результат та способи отримання результату
Заповнений та зареєстрований бланк Згоди на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення
Погоджений список групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

З дати надходження документів
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Ненадання усіх необхідних документів
Відсутність у статутних документах замовника пункту щодо провадження або сприяння діяльності з організації відпочинку та оздоровлення дітей за кордоном
Виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення з батьками (опікунами, піклювальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями), у туристичну подорож та з іншою метою (участь у міжнародних заходах, освітніх, культурних, спортивних програмах тощо)
Виявлення обмежень щодо виїзду дитини (дітей) за кордон
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи потрібно подавати додатково документи?
Ні, не потрібно.