Видача витягу з Єдиного державного реєстру транспортних засобів

Ідентифікатор послуги
01885
Строк
до 1 дня
Повна назва
Надання відомостей з Єдиного державного реєстру транспортних засобів
Інформація про послугу
Єдиний державний реєстр транспортних засобів дозволяє отримати дані про транспортний засіб, які часто необхідні при складанні процесуальних документів щодо накладення на нього арешту, оголошення в розшук, визнання речовим доказом або знаряддям злочину. Витяги з реєстру МВС можна отримати як у паперовому вигляді, так і в електронному вигляді, скориставшись функціональністю сайту Головного сервісного центру МВС.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://rq.hsc.gov.ua/.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Запит за встановленою формою https://bit.ly/2SSYVPC
Копія документа, що посвідчує особу заявника (крім документа, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування)
Копія документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
Документ про внесення плати за надання витягу з Реєстру (крім випадків безоплатного надання відомостей)
Умови і випадки надання

Відомості з Реєстру надаються:

1) в паперовій формі: територіальними органами з надання сервісних послуг МВС у вигляді витягу з Реєстру. 

Подання запиту про надання витягу з Реєстру в паперовій формі здійснюється особисто заявником (його представником на підставі довіреності) або шляхом надсилання поштою з описом вкладення. Від імені юридичної особи запит про надання витягу з Реєстру в паперовій формі подає її керівник або інша особа на підставі виданої такою юридичною особою довіреності. Витяг з Реєстру в паперовій формі виготовляється на папері формату А4 та засвідчується підписом посадової особи, яка його готувала. Запит про надання витягу з Реєстру подається незалежно від місця реєстрації фізичної або юридичної особи.


2) в електронній формі: у форматі витягу з Реєстру або в іншому форматі, визначеному в договорі між адміністратором Реєстру та юридичною особою, в установленому законодавством порядку; програмними засобами ведення Реєстру у форматі витягу з нього через офіційний веб-сайт МВС або через електронний кабінет водія.


Витяг з Реєстру в електронній формі надається за запитом юридичних та фізичних осіб через офіційний веб-сайт МВС за умови ідентифікації таких осіб з використанням кваліфікованого електронного підпису чи іншого альтернативного способу ідентифікації особи за умови дотримання вимог законодавства у сферах електронних довірчих послуг, електронної ідентифікації особи та захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.


Надання витягу з Реєстру в електронній формі забезпечується після внесення плати за надання таких відомостей з використанням платіжних систем (крім випадків безоплатного надання відомостей).


За надання відомостей з Реєстру про марку, модель транспортних засобів, рік їх випуску, об’єм (потужність) двигуна та дату державної реєстрації у разі здійснення запиту про зареєстровані за юридичною чи фізичною особою транспортні засоби плата не справляється.


За надання відомостей з Реєстру про належних користувачів транспортних засобів, які зареєстровані за фізичною чи юридичною особою, плата не справляється. У такому разі під відомостями мається на увазі інформація про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження належного користувача (або назву юридичної особи, її ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України), серію і номер виданого належному користувачеві тимчасового реєстраційного талона.


За надання інших відомостей з Реєстру стосовно зареєстрованих транспортних засобів за основним критерієм пошуку за ідентифікаційним номером (VIN) (про марку, модель, рік випуску, об’єм (потужність) двигуна, дату державної реєстрації, колір, тип пального, кількість власників, кількість сидячих місць з місцем водія, обмеження щодо експлуатації транспортного засобу, проходження обов’язкового технічного контролю, наявність інформації про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, участь у дорожньо-транспортних пригодах, кількість дорожньо-транспортних пригод за участю транспортного засобу) справляється плата.

Результат та способи отримання результату
Витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів
Відмова у наданні витягу з Єдиного державного реєстру транспортних засобів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) чи на сайті: https://rq.hsc.gov.ua/.

Строк та вартість надання послуги

За надання відомостей у паперовій формі
Адміністративний збір
73,08 UAH
Строк надання
1 день (календарні)
За надання відомостей в електронній формі
Адміністративний збір
54,82 UAH
Строк надання
1 день (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення невідповідності між документами, що надіслані поштою, та описом вкладення до них
Не подано документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Реєстру, або плата внесена не в повному обсязі
Запитувані відомості стосуються даних, на які поширюється дія Закону України “Про захист персональних даних”, крім даних про зареєстровані за особою транспортні засоби
Запит про надання витягу з Реєстру подано особою, яку неможливо ідентифікувати або яка не підтвердила повноваження щодо його подання
У запиті про надання витягу з Реєстру відсутні критерії пошуку даних у Реєстрі для формування витягу
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які відомості зазначаються у витязі з Реєстру?
У витязі з Реєстру зазначаються відомості про: 1) дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг; найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, на запит якої надається витяг; 2) критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Реєстрі, дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Реєстру; 3) результати пошуку в Реєстрі наявних відомостей відповідно до заповненої запитувачем форми запиту про надання витягу з Реєстру. Програмні засоби ведення Реєстру забезпечують групування відомостей у витязі з Реєстру у вигляді, який дає змогу відокремити дані про власність різних осіб з однаковими прізвищем, іменем і по батькові (за наявності). У відомостях, що надаються з Реєстру, не зазначається номерний знак запитуваного транспортного засобу.

Пов'язані послуги