Надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах

Ідентифікатор послуги
01486
Строк
У місячний строк
Повна назва
Надання платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України
Інформація про послугу
Відтепер особи, узяті під варту, які знаходяться у слідчих ізоляторах, мають право на отримання поліпшених побутових умов та харчування за додаткову плату. Для отримання поліпшення необхідно звернутись до адміністрації СІЗО із заявою письмово або через онлайн сервіс та сплатити необхідну вартість послуги.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Слідчі ізолятори Державної кримінально-виконавчої служби України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://online.minjust.gov.ua/kvsn/.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява особи, взятої під варту, на ім'я начальника СІЗО
Умови і випадки надання

Платна послуга з надання поліпшених побутових умов та харчування надається на підставі заяви особи, взятої під варту, на ім’я начальника СІЗО. Така заява може подаватись як письмово, так і в електронній формі через автоматизовану систему «Он-лайн будинок юстиції». Заява має містити складові платної послуги, які особа, взята під варту, має намір отримати, а також строки перебування особи, взятої під варту, у камері з поліпшеними побутовими умовами.


Надана платна послуга оформлюється актом виконаних послуг, який підписується ув’язненим та відповідальною особою СІЗО. Розрахунки за платну послугу з надання поліпшених побутових умов та харчування здійснюються виключно в безготівковій формі.


Сплата вартості платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, може здійснюватися без зазначення інформації про таку особу (знеособлено) та часу перебування під вартою ("Послуга наперед") вказаною в заяві особою.


Заява про надання "Послуги наперед" може подаватись як письмово, так і в електронній формі через автоматизовану систему "Он-лайн будинок юстиції".


Заява про надання "Послуги наперед" повинна містити:

- місце надання послуги (найменування слідчого ізолятора);

- календарний період (доба, тиждень, місяць), за який особа має намір сплатити кошти за користування платною послугою;

- згоду платника щодо зарахування коштів за невикористані дні до спеціального фонду державного бюджету СІЗО як благодійної допомоги в разі, якщо протягом шести місяців з дня здійснення платежу за "Послугу наперед" з будь-яких причин жодна з осіб, взятих під варту, не скористалася (частково не скористалася) платною послугою з надання поліпшених побутових умов та харчування.


Після здійснення оплати "Послуги наперед" платникові надається підтвердження оплати, яке містить інформацію про календарний період, за який здійснена оплата, найменування слідчого ізолятора, період, протягом якого можна скористатися послугою, та ідентифікатор платежу (цифровий або QR-код).


Розрахунки за "Послугу наперед" здійснюються виключно в безготівковій формі.


Будь-яка особа, взята під варту, має право надати адміністрації СІЗО підтвердження оплати "Послуги наперед" та скористатися відповідною платною послугою протягом шести місяців з дня здійснення відповідного платежу.


У разі відсутності вільних місць у камерах з поліпшеними побутовими умовами при прибутті до СІЗО особи, взятої під варту, щодо якої замовлено "Послугу наперед", адміністрація СІЗО повертає кошти на безготівковий рахунок платника, з якого був здійснений платіж.

Результат та способи отримання результату
Акт виконаних послуг, який підписується ув’язненим та відповідальною особою СІЗО
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Заяви розглядаються у порядку черговості їх надходження
Адміністративний збір
Встановлення та перегляд вартості платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування здійснюється адміністрацією СІЗО за погодженням з Департаментом з питань виконання кримінальних покарань на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням. За платну послугу з надання поліпшених побутових умов та харчування встановлюється диференційована вартість, яка визначається, виходячи з певного календарного періоду (доба, тиждень, місяць), за який особа, взята під варту, має намір сплатити кошти за користування платною послугою.
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутність вільних місць у камерах з поліпшеними побутовими умовами
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Міністерство юстиції України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Міністерство юстиції України
Спосіб подання скарги:
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Посилання на нормативно-правові документи:
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи повинна адміністрація СІЗО ознайомлювати осіб, взятих під варту, з можливостями експериментального проєкту?
Адміністрація СІЗО вживає заходів щодо ознайомлення осіб, узятих під варту, зі складовими платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування та їх вартістю шляхом розміщення актуальної інформації у приміщеннях збірного відділення та прогулянкових двориках СІЗО.