Грант на переробне підприємство

Ідентифікатор послуги
02448
Строк
10 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання гранту на створення або розвиток переробних підприємств
Інформація про послугу
Громадяни України або юридичні особи, які мають намір створити або розвивати переробні підприємства можуть розраховувати на підтримку держави у вигляді гранту.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява, яка формується отримувачем особисто або у відділенні уповноваженого банку засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг
Бізнес -план
Умови і випадки надання

Гранти надаються для створення нових виробництв переробних підприємств або збільшення потужностей існуючих виробництв переробних підприємств для покриття таких напрямів витрат, як:

- придбання основних засобів виробництва (верстати, технологічне обладнання), яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави);

- доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення.


Надання грантів здійснюється Мінекономіки через акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” відповідно до договору про взаємодію між Мінекономіки та уповноваженим банком.


Заяву на отримання гранту (далі - заява) подають отримувачі:

- громадяни України;

- юридичні особи, засновниками яких є тільки фізичні особи - громадяни України;

- які станом на дату подання заяви фактично не розміщені та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) або на територіях, які включені до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Мінреінтеграції, що підтверджується відомостями з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;

- які не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;

- які не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”;

- щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

- які не мають заборгованості перед бюджетом;

- щодо яких відсутнє рішення суду, яке набрало законної сили, про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення.


Заява формується отримувачем особисто або у відділенні уповноваженого банку засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) після проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу заявника.


Заява формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, визначених пунктами 10 і 11  Порядку.


Рішення про надання гранту приймається Мінекономіки протягом десяти робочих днів з дня кінцевого строку подання заяв на підставі переліку висновків уповноваженого банку, який включає оцінку бізнес-плану, співбесіди та результати перевірки ділової репутації отримувача. Порядок обміну та передачі документів між уповноваженим банком та Мінекономіки визначається договором про взаємодію.


Відбір отримувачів грантів проводиться відповідно до переліку висновків уповноваженого банку, сформованого уповноваженим банком на підставі заяв на отримання гранту.


Мінекономіки інформує уповноважений банк про прийняте рішення про надання або відмову в наданні гранту отримувачу. Уповноважений банк повідомляє отримувачу про прийняте Мінекономіки рішення шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві.


Для отримання гранту отримувач підписує договір про надання гранту у вигляді договору про приєднання за формою, встановленою Мінекономіки.

Результат та способи отримання результату
Рішення про надання гранту
Рішення про відмову у наданні гранту
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Рішення про надання гранту приймається з дня кінцевого строку подання заяв на підставі переліку висновків уповноваженого банку
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність встановленим законодавством вимог
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

На підставі яких чинників приймається рішення про надання гранту?
Рішення про надання гранту приймається Мінекономіки протягом десяти робочих днів з дня кінцевого строку подання заяв на підставі переліку висновків уповноваженого банку, який включає оцінку бізнес-плану, співбесіди та результати перевірки ділової репутації отримувача. Порядок обміну та передачі документів між уповноваженим банком та Мінекономіки визначається договором про взаємодію.