Дозвіл на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б

Ідентифікатор послуги
00543
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Надання дозволу на право прийняття управителем на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б
Інформація про послугу
Для отримання дозволу на прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б управитель подає заяву та пакет документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Перелік (опис) документів, що подаються для отримання дозволу на право прийняття управителем на себе комерційних ризиків при створенні ФФБ виду Б
Правила ФФБ виду Б, затверджені в установленому установчими документами управителя порядку
Внутрішні документи заявника, що регламентують функціонування ФФБ виду Б
Договір управителя із забудовником
Документи щодо виконання забудовником своїх зобов'язань перед управителем: нотаріально посвідчений іпотечний договір; договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, з відкладальними умовами; договір доручення з відкладальними умовами, за яким управителю у разі порушення забудовником умов договору доручається виконувати функції забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій іншим особам
Довідка від банку в довільній формі про відкриття управителем поточного рахунку для здійснення обліку грошових коштів ФФБ виду Б (із зазначенням найменування банківської установи; повного найменування управителя, коду згідно з ЄДРПОУ управителя; IBAN управителя)
Зразок свідоцтва про участь у ФФБ виду Б, затверджений керівником управителя
Довідка про наявність в управителя кваліфікованих працівників (додаток 3 до Положення про надання управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б), які відповідають вимогам, встановленим абзацом першим підпункту 7 пункту 1 розділу II цього Положення, або договір з юридичною особою - суб'єктом господарювання, яка має ліцензію на провадження будівельної діяльності
Документи, які підтверджують наявність в управителя внутрішньої системи обліку, яка забезпечує ведення відокремленого обліку операцій щодо виконання договорів з установниками управління майном
Договір страхування фінансових ризиків для покриття ризику недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва (у разі укладення такого договору) на весь строк функціонування відповідного фонду фінансування будівництва
Платіжний документ, що підтверджує внесення управителем плати за видачу дозволу
Умови і випадки надання

Усі відомості та/або документи подаються до НКЦПФР українською мовою, із супровідним листом, засвідченим підписом керівника, у якому необхідно обов'язково зазначити дату і номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.


У разі якщо відомості та/або документи підписані не керівником управителя, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), управитель повинен надати документ, який підтверджує повноваження цієї особи.


Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надаються офіційним каналом зв'язку (admittance@nssmc.gov.ua) в електронній формі з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги. Електронний формат подачі документів визначається окремим документом нормативно-технічного характеру.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/vydacha-dozvolu-na-pravo-pryiniattia-na-sebe-komertsiinykh-ryzykiv-pry-stvorenni-fondu-finansuvannia-budivnytstva-vydu-b-nebankivskii-finansovii-ustanovi-upravyteliu/

Результат та способи отримання результату
Надання дозволу на право прийняття управителем на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
14000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Недостовірність даних, указаних у заяві про надання дозволу та документах, поданих управителем для отримання дозволу
Невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам законодавства
Невідповідність управителя згідно з поданими документами вимогам законодавства та Положення про надання управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який термін розгляду документів на надання дозволу на право прийняття управителем на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б ?
За наслідками розгляду заяви та поданих документів НКЦПФР не пізніше тридцяти календарних днів з дати надходження заяви про надання дозволу та документів, що додаються до неї, приймає рішення про надання дозволу або про відмову у наданні дозволу.