Допомога по частковому безробіттю

Ідентифікатор послуги
01958
Строк
до 3 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання допомоги по частковому безробіттю
Інформація про послугу
У разі втрати працівниками частини заробітної плати через зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин, зокрема введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину Центром зайнятості надається допомога по частковому безробіттю. Виплата працівникам такої допомоги здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості
Міський, районний, міськрайонний центр зайнятості або філії регіонального центру зайнятості
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://www.dcz.gov.ua/cabinet.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Умови і випадки надання

Допомога по частковому безробіттю надається застрахованим особам (працівникам та фізичним особам - підприємцям) у разі втрати ними частини заробітної плати (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.


Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини (крім осіб, які працюють у роботодавця за сумісництвом).


Виплата допомоги по частковому безробіттю не здійснюється за період отримання працівником оплати простою, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, призупинення трудових відносин.


Умовами отримання допомоги є:

- зупинення виробництва продукції охопило не менш як 20 % чисельності працівників роботодавця;

- рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу ФОП становить 30 і більше відсотків на місяць;

- відсутність у роботодавця або ФОП, який є застрахованою особою, заборгованості із виплати заробітної плати та сплати ЄВ або сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування протягом шести місяців, що передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);

- сплата роботодавцем за кожного працівника або фізичною особою – підприємцем, яка є застрахованою особою, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом останніх шести місяців, що передують місяцю, в якому почалося зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);

- роботодавець не є фондом соціального страхування.


Допомога надається роботодавцям для виплати допомоги по частковому безробіттю працівникам, а також ФОП, які є застрахованими особами, на строк зупинення виробництва продукції, але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва.


Для отримання допомоги по частковому безробіттю роботодавець або фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою, подає до центру зайнятості заяву про надання допомоги по частковому безробіттю :

в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, - на адресу офіційної електронної пошти відповідного центру зайнятості;

у паперовій формі - особисто до центру зайнятості.


Заява подається роботодавцем або фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою, до центру зайнятості за місцем провадження його (її) господарської діяльності. Форма заяви затверджується Державним центром зайнятості.


До заяви додають:

роботодавець – відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу, за формою згідно з додатком 1 Порядку;

фізична особа – підприємець, яка є застрахованою особою та звертається за отриманням допомоги, – відомості про себе за формою згідно з додатком 2 Порядку.


У разі подання відомостей про себе та найманих працівників фізична особа – підприємець, яка є застрахованою особою, подає відомості за формами згідно з додатками 1 і 2 Порядку. 


Щодо рішення про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю центр зайнятості протягом трьох робочих днів з дати його прийняття направляє роботодавцю або фізичній особі - підприємцю, яка є застрахованою особою, на електронну адресу, зазначену в заяві, зазначеній у пункті 13  Порядку, відповідну інформацію, у тому числі з обґрунтуванням причин відмови відповідно до вимоги статті 47 Закону України “Про зайнятість населення”.

Результат та способи отримання результату
Рішення про надання допомоги по частковому безробіттю
Рішення про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті: https://www.dcz.gov.ua/cabinet.

Строк та вартість надання послуги

Прийняття рішення про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю центром зайнятості
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
3 дні (робочі)
Виплата роботодавцем допомоги працівникам після надходження коштів на його рахунок
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
3 дні (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Документи подані не в повному обсязі
Надання заявником помилкових або недостовірних відомостей
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи роботодавець має право повторно звернутися до центру зайнятості у разі прийняття рішення про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю?
У разі прийняття рішення про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю центр зайнятості не пізніше ніж наступного робочого дня після прийняття такого рішення письмово повідомляє про нього роботодавцю з обґрунтуванням причин відмови. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю, роботодавець має право повторно звернутися до центру зайнятості з дотриманням затверджених вимог.