Анулювання свідоцтва про призначення про призначення визнаної незалежної організації на здійснення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з'єднань

Ідентифікатор послуги
00333
Строк
20 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Анулювання свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском
Інформація про послугу
Призначення - надання органом, що призначає (Мінекономіки), органу з оцінки відповідності права здійснювати певну діяльність з оцінки відповідності. Щодо анулювання свідоцтва про призначення визнаній незалежній організації необхідно звернутися із відповідною заявою до Мінекономіки.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/service/online-181/4193/details.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про анулювання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації
Умови і випадки надання

Призначений орган з оцінки відповідності або визнана незалежна організація подає Мінекономіки заяву про анулювання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації.


Заява визначається додатком 15 Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності за встановленою формою: https://bit.ly/3EpubrS


Подати заяву на отримання послуги заявник (керівник органу з оцінки відповідності) може в паперовій формі особисто або через уповноважену ним особу чи надіслати поштою або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника органу з оцінки відповідності. 


Мінекономіки на підставі положень частини сьомої статті 37 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня отримання інформації з ЄДРПОУ про припинення призначеного органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення чи ліквідації видає наказ про анулювання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації та надсилає його копію призначеному органу з оцінки відповідності або визнаній незалежній організації в паперовій формі поштою на адресу його/її місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи.


Відомості про анулювання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації вносяться до реєстру. Із переліку відомості про такий призначений орган з оцінки відповідності або визнану незалежну організацію виключаються не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня видання наказу про анулювання такого свідоцтва, а до Єдиного реєстру відомості про анулювання такого свідоцтва вносяться в установленому законодавством порядку.


Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації вважається анульованим з дня, коли відомості про анулювання такого свідоцтва внесено до реєстру, а з переліку відомості про такий призначений орган з оцінки відповідності або визнану незалежну організацію виключено (крім випадку анулювання сфери призначення на підставі судового рішення).


Отримати результати надання послуги заявник може в паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження (рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи кур’єром за додаткову плату або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (лише для заявників, що подали заяву в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи).

Результат та способи отримання результату
Наказ про анулювання свідоцтва про призначення разом з письмовим запитом до заявника на анулювання про надання інформації щодо комплектів документації, пов'язаної з виконанням визнаною незалежною організацією завдань з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту, обладнання, що працює під тиском, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2019 № 27, щодо якого було прийнято наказ про анулювання свідоцтва про призначення
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

З дня одержання заяви про анулювання рішення про призначення визнаної незалежної організації
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
20 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Законом не встановлені
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

На який строк видається рішення про призначення визнаної незалежної організації?
Рішення про призначення визнаної незалежної організації видається на необмежений строк, відповідно до п. 13 Порядку видачі або відмови у видачі рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання такого рішення, затвердженого постановою КМУ від січня 2016 р. № 96.