Затвердження змін та/або доповнень до проспекту цінних паперів у вигляді відповідного додатку до проспекту (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)

Ідентифікатор послуги
00857
Строк
7 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Затвердження змін та/або доповнень до проспекту цінних паперів, які повинні бути оформлені у вигляді відповідного додатку до проспекту (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)
Інформація про послугу
У разі виникнення будь-яких важливих змін чи доповнень інформації, яка міститься у проспекті, суттєвих помилок або неточностей, особа, яка оформила проспект, зобов’язана внести відповідні зміни, доповнення та виправлення до такого проспекту, якщо вони виявлені до закінчення строку дії публічної пропозиції або до дати початку торгів такими цінними паперами на фондовій біржі. Зміни та доповнення до проспекту мають бути оформлені у вигляді відповідного додатка до проспекту та подані на затвердження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/informatsiini-tekhnolohii/#tab-5.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Зміни до проспекту облігацій, оформлених у вигляді відповідного додатка, або змін до рішення про емісію облігацій у двох примірниках, що засвідчені підписом керівника емітента
Копія рішення уповноваженого органу емітента про продовження визначених проспектом облігацій або рішенням про емісію облігацій строків обігу та погашення облігацій, засвідченої підписом керівника емітента
Копія рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту облігацій або рішення про емісію облігацій, засвідченої підписом керівника емітента
Копія довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу облігацій відповідного випуску, та/або копії реєстру власників відповідного випуску облігацій, засвідчених підписом керівника емітента, та письмових заяв власників облігацій відповідного випуску облігацій про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій засвідчується в нотаріальному порядку)
Умови і випадки надання

У разі виникнення будь-яких важливих змін, що стосуються інформації, яка міститься у проспекті, виявлення суттєвих помилок або неточностей у ньому, якщо це може вплинути на обґрунтовану оцінку факторів, особа, яка оформила проспект, зобов’язана внести відповідні зміни та/або доповнення до такого проспекту, якщо такі зміни виникли, та/або суттєві помилки і неточності, виявлені до закінчення строку дії публічної пропозиції або до дати початку торгів такими цінними паперами на фондовій біржі (залежно від того, яка подія відбулася пізніше).


Зміни та/або доповнення до проспекту у зв’язку із виникненням суттєвих змін мають бути оформлені у вигляді відповідного додатка до проспекту та подані на затвердження реєструвальному органу протягом п’яти робочих днів з дати виникнення суттєвих змін, а у випадку суттєвих помилок або неточностей, виявлених у проспекті, - протягом п’яти робочих днів з дати, коли особа, яка розміщує проспект, їх виявила.

Додаток має містити чітке посилання на положення проспекту, які змінюються, та нову редакцію такого положення.


Додаток до проспекту має містити достатньо інформації для належного виправлення помилки або неточності, які призвели до необхідності змін та доповнень до проспекту.

У разі внесення численних (більше 10) змін до проспекту особа, що розміщує проспект, має подати на розгляд реєструвальному органу одночасно проспект у режимі рецензування та чисту версію, підписану уповноваженою особою.

Запропоновані зміни та/або доповнення до проспекту мають містити кінцеву дату реалізації права інвестора на відмову від придбання цінних паперів.


Продовжити строки обігу та погашення опціонних сертифікатів емітент може виключно у випадках:

отримання емітентом згоди на продовження таких строків усіх власників відповідного випуску опціонних сертифікатів;

викупу емітентом частини опціонних сертифікатів відповідного випуску та надання усіма власниками решти опціонних сертифікатів згоди на продовження таких строків.


Забороняється вносити зміни та/або доповнення до проспекту опціонних сертифікатів або рішення про емісію опціонних сертифікатів в частині:

1) зменшення обсягу прав, які надаються власникам опціонних сертифікатів, щодо яких прийнято рішення про розміщення, зміни умов розміщення, встановлених проспектом опціонних сертифікатів (у разі його оформлення) або рішенням про емісію опціонних сертифікатів;

2) зміни базового активу опціонних сертифікатів.


У разі внесення змін до проспекту опціонних сертифікатів протягом строку обігу опціонних сертифікатів (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про продовження строків обігу та погашення опціонних сертифікатів) затвердження змін до проспекту опціонних сертифікатів здійснюється у такому порядку:

1) прийняття уповноваженим органом емітента рішення про продовження строків обігу та погашення опціонних сертифікатів;

2) прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення змін до проспекту опціонних сертифікатів;

3) подання емітентом протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до проспекту опціонних сертифікатів або рішення про емісію опціонних сертифікатів, але не менш як за 10 робочих днів до початку терміну обігу опціонних сертифікатів до реєструвального органу документів для зупинення обігу опціонних сертифікатів, а саме:

заяви про зупинення обігу опціонних сертифікатів (додаток 9);

копії рішення уповноваженого органу емітента про продовження визначених проспектом опціонних сертифікатів строків обігу та погашення опціонних сертифікатів, засвідченої підписом керівника емітента;

копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту опціонних сертифікатів, засвідченої підписом керівника емітента;

копії реєстру власників відповідного випуску опціонних сертифікатів, засвідчених підписом керівника емітента станом на дату прийняття уповноваженим органом рішення про внесення змін до проспекту опціонних сертифікатів або рішення про емісію опціонних сертифікатів;

4) видача уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про зупинення обігу опціонних сертифікатів (додаток 10) протягом 5 робочих днів з дня отримання документів для зупинення обігу опціонних сертифікатів;

5) оприлюднення реєструвальним органом інформації про зупинення обігу опціонних сертифікатів на офіційному вебсайті реєструвального органу протягом одного робочого дня з дня видачі відповідного розпорядження;

6) направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів, не пізніше наступного робочого дня з дня видачі відповідного розпорядження;

7) направлення реєструвальним органом офіційним каналом зв'язку емітенту розпорядження про зупинення обігу опціонних сертифікатів протягом 3 робочих днів з дня видачі такого розпорядження;

8) забезпечення емітентом протягом 10 робочих днів з дати оприлюднення інформації про зупинення обігу опціонних сертифікатів подання до реєструвального органу документів для затвердження змін до проспекту опціонних сертифікатів, а саме:

заяви про затвердження змін до проспекту опціонних сертифікатів / погодження змін до рішення про емісію опціонних сертифікатів;

змін до проспекту опціонних сертифікатів, оформлених у вигляді відповідного додатка, що засвідчені підписом керівника емітента;

копії рішення уповноваженого органу емітента про продовження визначених проспектом опціонних сертифікатів строків обігу та погашення опціонних сертифікатів, засвідченої підписом керівника емітента;

копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту опціонних сертифікатів, засвідченої підписом керівника емітента;

копії реєстру власників відповідного випуску опціонних сертифікатів, засвідчених підписом керівника емітента, та письмових заяв власників опціонних сертифікатів відповідного випуску опціонних сертифікатів про згоду на продовження строків обігу та погашення опціонних сертифікатів (у разі якщо власником опціонних сертифікатів є фізична особа, заява про згоду на продовження строків обігу та погашення опціонних сертифікатів засвідчується в нотаріальному порядку).


Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до центрального апарату НКЦПФР.


Для затвердження змін до проспекту опціонних сертифікатів - суб’єкт звернення подає реєструвальному органу офіційним каналом зв'язку документи для затвердження змін до проспекту опціонних сертифікатів.


Офіційним каналом зв'язку реєструвального органу вважається засіб електронної пошти, на адресу якого заявник подає документи до реєструвального органу та за допомогою якого реєструвальний орган відправляє такому заявнику документи (розпорядження, інформацію, повідомлення), передбачені цим Положенням. Вимоги щодо застосування та технічні параметри зазначеного засобу електронної пошти визначаються окремим документом реєструвального органу нормативно-технічного характеру.

Електронна адреса: admittance@nssmc.gov.ua


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням:https://bit.ly/3ruSFMM


Результат та способи отримання результату
Затверджений додаток до проспекту цінних паперів засвідчується підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом «ЗАТВЕРДЖЕНО» і печаткою реєструвального органу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/informatsiini-tekhnolohii/#tab-5.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
7 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність поданих документів вимогам законодавства
Наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірності та/або неповноти інформації у поданих документах
Визнання емісії цінних паперів недобросовісною
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Де знайти орієнтований передік суттєвих змін, поява ( виявлення) яких може бути підставою для оформлення відповідних змін та /або доповнень до проспекту цінних паперів?
Перелік суттєвих змін встановлено пунктом 2 глави 11 розділу ІІІ Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 21.06.2018 №424.