Сертифікат на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку

Ідентифікатор послуги
00605
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Видача сертифіката на право вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках
Інформація про послугу
Особа, що має намір займатися професійною діяльністю на фондовому ринку, повинна отримати відповідний сертифікат. Для цього необхідно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву-анкету та документи за переліком.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
За наявності роботи за сумісництвом – копію документа (наказ, договір підряду тощо), що підтверджує трудові відносини з юридичною особою, що має ліцензію НКЦПФР на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, або з Центральним депозитарієм
Копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України або лицьового та зворотнього боку паспорта у формі ID-картки (для осіб без громадянства – копію документа, що його замінює)
Копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом, надають копію сторінки паспорта з відповідною відміткою)
Копія кваліфікаційного посвідчення фахівця з відповідного виду діяльності, яке видається у порядку, встановленому НКЦПФР
Копія трудової книжки заявника (у разі наявності), а саме першу сторінку та сторінки трудової книжки за останні три роки. Якщо особа на одному й тому самому місці роботи має трудовий стаж більше трьох років, така особа має надати копію сторінки трудової книжки з останнім записом про прийняття, а у разі її відсутності - інформація надається за останні 3 роки згідно з додатком 2 до цього Положення
Оригінал або копія платіжного документа, засвідчена уповноваженим представником банку та відміткою банку, про перерахування плати на відповідні рахунки та у розмірі, визначені в установленому законодавством порядку на дату здійснення такої оплати, за видачу сертифіката особі, що вчиняє дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках. У призначенні платежу мають бути зазначені прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника та вид професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, зазначений в кваліфікаційному посвідченні
Умови і випадки надання

Роздрукована форма заяви-анкети  заповнюється на сайті Комісії (http://cert.nssmc.gov.ua/), підписується заявником на кожному аркуші зазначеної заяви-анкети. Фотографія в заяві-анкеті має бути в діловому стилі, обличчя повинно становити 70 – 80 % фотографії.


Документи, визначені підпунктами 3, 6 цього пункту, подаються для отримання сертифіката особами, які вперше отримують сертифікат, а також особами, які повторно отримують сертифікат, якщо в зазначених документах відбулись зміни після отримання попереднього сертифіката за будь-яким видом професійної діяльності.


Всі копії документів (крім копії платіжного документа), які подаються на сертифікацію, та підписи заявника на заяві-анкеті мають бути засвідчені юридичною особою - роботодавцем або в установленому законодавством порядку. Копії сторінок паспорта засвідчуються підписом заявника.


Документи на сертифікацію подаються у картонному швидкозшивачі, на якому має бути зазначена така інформація: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); місце реєстрації, адреса для листування та контактний телефон заявника. 


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3I4d9SG

Результат та способи отримання результату
Сертифікат на право вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
450,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Обіймання посади керівника ліцензіата, якому за правопорушення на ринку цінних паперів була анульована ліцензія Комісії (якщо таке правопорушення було вчинено під час безпосередньої діяльності керівника та підтверджується постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, за винятком тих постанов, які були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, що набрало законної сили, або дію яких зупинено за ухвалою суду), та якщо на дату подання документів на сертифікацію пройшло менше двох років з дня анулювання ліцензії
Недостовірність інформації в документах, поданих особою для проходження сертифікації
Невідповідність поданих документів вимогам законодавства, у тому числі вимогам цього Положення
Анулювання сертифіката на підставі підпунктів 2 - 7 пункту 1 розділу V цього Положення, якщо з дати його анулювання пройшло менше року
Звільнення з роботи відповідно до пунктів 2, 3, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1, 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, якщо робота була пов'язана з діяльністю на ринку цінних паперів
Невідповідність заявника вимогам, установленим пунктом 1 розділу II Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які терміни розгляду пакету документів поданий для отримання сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку?
Строк розгляду документів для отримання сертифіката та його оформлення не повинен перевищувати тридцяти календарних днів з дня надходження до Комісії відповідних документів.
Яким чином необхідно засвідчувати документи, що подаються на сертифікацію?
Всі копії документів (крім копії платіжного документа), які подаються на сертифікацію, та підписи заявника на заяві-анкеті мають бути засвідчені юридичною особою - роботодавцем або в установленому законодавством порядку. Копії сторінок паспорта засвідчуються підписом заявника. Оригінал або копія платіжного документа про перерахування плати за видачу сертифіката особі, що здійснює дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку має бути засвідчено уповноваженим представником банку та містити відмітку банку.
Де і як заповнити заяву-анкету для отримання сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку?
За допомогою сайту http://cert.nssmc.gov.ua/, необхідно зареєструватися, в розділі «Створити сертифікат» або зайти в свій профіль та заповнити в електронному вигляді заяву-анкету для отримання сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.
Де можна переглянути інші умови та випадки надання послуги?
Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням:https://bit.ly/3x50B76.