Видача посвідчення водія вперше

Ідентифікатор послуги
00297
Строк
5 днів (робочі)
Повна назва
Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального закладу та складення іспитів
Інформація про послугу
Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами. Для одержання посвідчення водія особі необхідно закінчити підготовку водіїв транспортних засобів за відповідними програмами в акредитованих Головним сервісним центром МВС або регіональними сервісними центрами Головного сервісного центру МВС закладах, упішно скласти теоретичні і практичні іспити у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. Після чого вона отримує посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про отримання послуги
Дійсна на дату подання документів медична довідка встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій
Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист
Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)
Свідоцтво (у разі його видачі до 19 жовтня 2019 року) або документ про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка.
Оригінал та ксерокопію документів про заміну особистих даних (у разі заміни особою П.І.Б., року народження, місця проживання тощо)
Платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову продукцію або інформація (реквізити платежу) про сплату збору (внесення плати) в будь-якій формі
Умови і випадки надання

Особи допускаються до керування транспортними засобами за наявності у них національного посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії, крім випадків встановлення особам тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами.


Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами.


До моменту звернення за отриманням посвідчення водія потрібно пройти медичний огляд, навчання у автошколі та скласти відповідні теоретичний та практичний іспити.


Послідовність дій одержувача послуги:

- подання до територіального сервісного центру МВС повного пакета документів, необхідного для отримання посвідчення водія;

- здійснення оплати за надання адміністративної послуги;

- отримання посвідчення водія або листа з обґрунтуванням причин відмови в його видачі.


Посвідчення водія відповідної категорії дійсне протягом 30 років з дати його видачі, крім посвідчення водія, що видане особі вперше. Інформація про видане посвідчення водія вноситься працівником територіального сервісного центру МВС до Єдиного державного реєстру МВС.


Посвідчення водія видається особисто під підпис після пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

Результат та способи отримання результату
Посвідчення водія на право керування транспортними засобами
Лист з обґрунтуванням причин відмови в видачі посвідчення водія
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Адміністративний збір становить 26 гривень. Окремо сплачується вартість бланкової продукції, яка становить 243 гривень.
Строк надання
5 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Суб’єкт звернення не зареєстрований закладом з підготовки водіїв у Єдиному державному реєстрі МВС до початку занять
Суб’єкт звернення перебуває у розшуку (про виявлення таких осіб працівники територіального сервісного центру МВС негайно інформують Національну поліцію)
Щодо суб’єкта звернення встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами
Суб’єкт звернення подав документи, що містять недостовірні відомості
Стосовно суб’єкта звернення у Єдиному державному реєстрі МВС відсутні відомості щодо видачі йому свідоцтва про закінчення закладу з підготовки водіїв
Суб’єкт звернення не склав теоретичний або практичний іспит
Стосовно суб’єкта звернення у поданих ним документах або Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця його проживання
Суб’єкт звернення позбавлений права на керування транспортними засобами
Суб’єкт звернення не досяг встановленого віку
Суб’єкт звернення не подав (або подав не в повному обсязі) документи
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Що таке чек-лист практичного іспиту з ПДР?
У чек-листі усі типові помилки та шкала оцінювання. Під час іспиту чек-лист друкують на зворотній частині екзаменаційного листа, він гарантує прозорість та зрозумілість системи оцінювання навичок керування кандидата у водії. Завантаж на сайті ГСЦ МВС (http://hsc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/Final-Kartka-ispitiv-vodiya-.pdf). Подивись корисний сюжет - https://youtu.be/8sD3Q0PNagg.
Де можна подивитись мапи маршрутів практичної частини іспитів?
Обери свій регіон, зручний територіальний сервісний центр МВС та завантаж схеми маршрутів. За кожним сервісним центром МВС закріплено від 2-х до 7-ми маршрутів для проведення іспиту. Посилання - http://hsc.gov.ua/index/avtoshkoli/marshruti/.
Деталі іспиту в сервісному центрі МВС?
Іспит у СЦ МВС складається з двох частин: Теоретичний іспит зі знань ПДР - 20 запитань (10 правила дорожнього руху, 4 основи безпеки руху, 4 будова та експлуатація ТЗ, 2 надання першої медичної допомоги) / 20 хвилин / не більше 2-х помилок. Практичний іспит з навичок керування - 2 етапи / не більше 3-х помилок. Перший етап на майданчику з початкового керування (автодром), другий етап в умовах дорожнього руху, перелік вправ та типові помилки дивись у чек-листі.
Який алгоритм дій при отриманні посвідчення водія?
1) Знайти та обрати акредитований навчальний заклад. 2) Пройти навчання в автошколі з групою або за індивідуальним графіком Для подачі документів візьміть з собою паспорт, ідентифікаційний код, медичну довідку (форма 083/о), одну кольорову фотографію 3,5х4,5 см. 3) Скласти внутрішні іспити в автошколі та отримати свідоцтво про закінчення навчального закладу. 4) Обери зручний для себе сервісний центр МВС. Не забудь з собою взяти свідоцтво про закінчення автошколи, паспорт, копію ідентифікаційного коду, медичну довідку (форма 083/о). 5) Скласти іспит в сервісному центрі МВС. Іспит на отримання посвідчення водія складається з двох частин: теоретичної та практичної. Мова іспиту на вибір: українська та англійська. 6) Отримати посвідчення водія. Вперше посвідчення водія видається на 2 роки. Документ отримується на місці. 26 ₴ — складання іспитів, 219 ₴ — бланкова продукція.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" стаття 29 Закон України "Про дорожній рух" стаття 15 Закон України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" абзац 5 Закон України "Про адміністративні послуги" стаття 5 Постанова КМУ від 08.05.1993 №340 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами" Постанова КМУ від 31.01.1992 №47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів" Постанова КМУ від 04.06.2007 №795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" Постанова КМУ від 26.10.2011 №1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг" Наказ ЦОВВ від 07.12.2009 №515 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчень водія"