Нове свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна

Ідентифікатор послуги
01605
Строк
5 днів (робочі)
Повна назва
Видача нового свідоцтва про мінімальний склад екіпажу судна (з внесенням змін)
Інформація про послугу
У разі виникнення змін у відомостях, що внесені до свідоцтва, а також у разі зміни району плавання судна, його конструкцій, механізмів та обладнання або методів експлуатації, що може вплинути на рівень безпеки, судновласник зобов’язаний звернутись до Державної служби морського та річкового транспорту України за отриманням нового свідоцтва.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба з морського та річкового транспорту України
+380445746789
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://igov.gov.ua/.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява від власника (судновласника) в довільній формі
Копії класифікаційного свідоцтва на судно або копія акта технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації
Копії свідоцтва про право плавання під Державним прапором України (судновий патент), свідоцтва про право власності на судно
Копія пасажирського свідоцтва (для пасажирських суден)
Обґрунтування і розрахунок мінімального складу екіпажу судна (сторінки обґрунтування і розрахунку мають бути пронумеровані, прошиті та скріплені підписом судновласника або уповноваженої ним особи та печаткою (за наявністю)
Копія платіжного документу або інформація (реквізити платежу) про сплату зборів (внесення плати) за оформлення свідоцтва про мінімальний склад екіпажу судна
Оригінал свідоцтва, що підлягає заміні (у разі якщо таке оформлювалось)
Умови і випадки надання

У разі виникнення змін у відомостях, що внесені до свідоцтва, а також у разі зміни району плавання судна, його конструкцій, механізмів та обладнання або методів експлуатації, що може вплинути на рівень безпеки, судновласник зобов’язаний подати до Державної служби з морського та річкового транспорту України заяву для оформлення нового свідоцтва. При цьому документ, що підлягає заміні, повертається до вказаного органу.


Заява та додані до неї документи приймаються за описом. Всі документи на іноземній мові повинні мати переклад державною мовою та засвідчені належним чином.


Результат та способи отримання результату
Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Визначення вартості здійснюється відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 10.11.2014 № 575 «Про затвердження Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна»
Строк надання
5 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Недостовірність відомостей, наведених заявником у заяві та документах, доданих до заяви
До заяви додано неповний перелік документів
Невідповідність розрахунку мінімального складу екіпажу
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи повертається оригінал свідоцтва про мінімальний склад екіпажу до Морської адміністрації?
Документ, що підлягає заміні, повертається до Морської адміністрації.
Як правильно оформити сторінки обґрунтування та розрахунку мінімального складу екіпажу?
Сторінки обґрунтувань і розрахунки повинні бути пронумеровані, прошиті та скріплені підписом судновласника або уповноваженої ним особи та печаткою (за наявності).

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Кодекс від 09.12.1994 №176/95-ВР Торговельного мореплавства України розділ ІІ глави 1, 2, 3, 4 Закон України «Про адміністративні послуги» ст.1-12 Закон України "Про транспорт" абзац тридцять перший статті 16-3 Постанова Державна служба з морського та річкового транспорту України від 09.06.2011 №929 Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті, Державною авіаційною службою, Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним агентством з туризму та курортів і капітанами морських торговельних портів платних адміністративних послуг п. 28 Постанова Державна служба з морського та річкового транспорту України від 13.12.2006 №1151 Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 13.12.2006 № 1151 «Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 11.01.2007 за № 9/13276 п. 1, додатки 10-12 Постанова Державна служба з морського та річкового транспорту України від 26.09.1997 №1069 "Порядок ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України" п. 20, 25 Постанова Державна служба з морського та річкового транспорту України від 06.09.2017 №1095 "Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України" п. 37 Наказ ЦОВВ від 10.11.2014 №575 "Про затвердження Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна" п. 3.1, 3.9