Внесення інформації про фінансову установу до Реєстру

Ідентифікатор послуги
00918
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Внесення недержавного пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ
Інформація про послугу
Рішення про внесення інформації про фінансову установу до Державного реєстру фінансових установ приймає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на підставі звернення юрособи з пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Відомості про посадових осіб засновника (засновників) та пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду
Засвідчену в установленому законодавством порядку копію рішення про внесення неприбуткової організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій (установ)
Реєстраційна картка юридичної особи
Умови і випадки надання

Для внесення недержавного пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів заявник подає (надсилає) до НКЦПФР такі документи:

1) реєстраційну картку юридичної особи згідно з додатком 3 до Положення № 41, заповнену відповідно до вимог Положення № 41;

2) засвідчену в установленому законодавством порядку копію рішення про внесення неприбуткової організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій (установ);

3) відомості про посадових осіб засновника (засновників) та пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду згідно з додатком 13 до Положення № 41.


Недержавний пенсійний фонд для внесення його до Реєстру повинен відповідати таким вимогам:

статут недержавного пенсійного фонду має бути погоджений НКЦПФР відповідно до вимог законодавства;

недержавний пенсійний фонд має бути зареєстрований як юридична особа відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та бути включеним до Реєстру неприбуткових організацій (установ);

члени ради недержавного пенсійного фонду мають відповідати вимогам частин другої та третьої статті 13 Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення».


Вимоги до оформлення документів, що подаються заявником для внесення інформації до Реєстру:

1) документи повинні бути викладені державною мовою;

2) документи мають бути засвідчені підписом керівника заявника, подаватися з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів кожного документа.

Документи на двох і більше аркушах мають бути пронумеровані, прошиті та містити напис «Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено підписом ___ аркушів», найменування посади керівника, прізвище, ініціали та підпис керівника заявника. На копіях документів також робиться відмітка про засвідчення копії документа, що містить напис «Згідно з оригіналом», найменування посади керівника, особистий підпис керівника, його прізвище, ініціали, дату засвідчення копії;

3) довідки, які подаються заявником, повинні містити дату їх складання;

4) документи мають бути придатними для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинні містити підчисток та виправлень;

5) строк, що минув з дати підписання документів, що подаються заявником згідно з підпунктом 3 пункту 4 розділу XIІ Положення № 41, не повинен перевищувати тридцяти календарних днів.


Реєстраційні картки повинні бути оформлені з дотриманням таких вимог:

викладені державною мовою;

містити всі дані, визначені додатком 3 до Положення № 41;

реєстраційна картка в паперовій формі має бути засвідчена підписом керівника, пронумерована, прошита та містити напис «Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено підписом____ аркушів»;

При заповненні реєстраційної картки юридичної особи, складеної згідно з додатком 3 до цього Положення, у полях, що містять інформацію про статутний капітал, про проведення внутрішнього фінансового моніторингу, ставиться прочерк;

У таблицю реєстраційної картки юридичної особи, що відображає відомості про керівництво юридичної особи, недержавний пенсійний фонд уносить інформацію про голову ради недержавного пенсійного фонду;

У реєстраційній картці юридичної особи недержавний пенсійний фонд не заповнює інформацію про ліцензії, що видані іншими, ніж Держфінпослуг і Нацкомфінпослуг, органами ліцензування;

Інформація, яка зазначається в реєстраційній картці юридичної особи, в полі відомості про головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, заповнюється недержавним пенсійним фондом після укладення радою фонду договору про адміністрування пенсійного фонду адміністратором недержавного пенсійного фонду та подається згідно з розділом XVІIІ цього Положення;

реєстраційна картка в паперовій формі має бути придатною для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинна містити підчисток та виправлень;

Заяву (реєстраційну картку) разом з усіма необхідними документами заявник надсилає поштою або подає через уповноважену особу до НКЦПФР разом з описом.

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/vnesennia-nederzhavnoho-pensiinoho-fondu-do-derzhavnoho-reiestru-finansovykh-ustanov/

Результат та способи отримання результату
Внесення недержавного пенсійного фонду до Реєстру неприбуткових організацій (установ)
Видача свідоцтва про реєстрацію фінансової установи
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність заявника згідно з поданими документами вимогам законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг та Положення № 41
Наявність недостовірної інформації в документах, поданих заявником для внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ
Невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 41, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118
Наявність розбіжностей в інформації, що міститься в документах, поданих заявником для набуття статусу фінансової установи
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яким вимогам повинен відповідати недержавний пенсійний фонд для внесення його до Реєстру?
Недержавний пенсійний фонд для внесення його до Реєстру повинен відповідати таким вимогам: - статут недержавного пенсійного фонду має бути погоджений НКЦПФР відповідно до вимог законодавства; - недержавний пенсійний фонд має бути зареєстрований як юридична особа відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та бути включеним до Реєстру неприбуткових організацій (установ); - члени ради недержавного пенсійного фонду мають відповідати вимогам частин другої та третьої статті 13 Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення».