Реєстрація правил фондової біржі (змін до них)

Ідентифікатор послуги
00766
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Реєстрація правил (змін до правил) фондової біржі
Інформація про послугу
Для реєстрації правил фондової біржі або змін до них уповноважена особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про реєстрацію правил або змін до правил Центрального депозитарію та пакет документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про реєстрацію правил фондової біржі
Правила, засвідчені печаткою фондової біржі (за наявності), затверджені біржовою радою фондової біржі та підписані головою цієї ради, які подаються в двох примірниках у паперовій формі та один примірник в електронній формі, сторінки яких прошиті та пронумеровані. Крім паперової форми, правила надаються у електронній формі
Копія платіжного документа про перерахування плати за реєстрацію правил.
Умови і випадки надання

Для реєстрації змін до правил фондової біржі до НКЦПФР подаються:  

заяву про реєстрацію змін до правил фондової біржі;

обґрунтування причин внесення змін до правил фондової біржі;

правила в новій редакції з урахуванням внесених змін, затверджені біржовою радою фондової біржі та підписані головою цієї ради, які подаються в двох примірниках у паперовій формі та один примірник в електронній формі;

порівняльну таблицю старої та нової редакцій правил фондової біржі із зазначенням підстав для внесення змін у паперовій та електронній формах;

копію платіжного документа про перерахування плати за реєстрацію правил або змін до них.


Для реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів фондова біржа подає до НКЦПФР такі документи:

заяву;

зміни до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів та/або зразкову форму деривативу, затверджені біржовою радою фондової біржі та підписані головою цієї ради, які подаються у двох примірниках у паперовій формі та одному примірнику в електронній формі;

порівняльну таблицю старої та нової редакцій правил фондової біржі з унесеними змінами щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів із зазначенням підстав для внесення змін у паперовій та електронній формах;

обґрунтування щодо доцільності внесення змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів та/або запровадження в обіг на фондовій біржі деривативу на відповідний базовий актив;

дозвіл (погодження) Національного банку України для деривативів, базовим активом яких є валютні цінності (крім цінних паперів, виражених у гривні), курс іноземної валюти (банківських металів) до гривні, відсоткові ставки або індекси, що визначають динаміку курсу гривні (іноземної валюти, банківських металів) до інших валют (банківських металів).


Зміни до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів і порівняльна таблиця старої та нової редакцій правил фондової біржі не подаються, якщо такі зміни до правил були зареєстровані Комісією та якщо до них не було внесено змін з дати останньої реєстрації.


Результат та способи отримання результату
Рішення Комісії про реєстрацію/відмову в реєстрації правил (змін до правил) фондової біржі.
Примірник правил (змін до правил) фондової біржі, з відміткою Комісії про реєстрацію із зазначенням дати та номера відповідного рішення Комісії.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
3280,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність поданих документів вимогам законодавства
Виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

В які строки Комісія може направити повідомлення про необхідність доопрацювання змісту поданих документів.
У разі наявності в Комісії зауважень до змісту поданих документів вона має право не пізніше тридцяти днів з дати прийняття заяви та документів на (змін до правил) фондової біржі надіслати заявнику повідомлення про необхідність врахування таких зауважень.
Який термін розгляду пакету документів, поданий на правил (змін до правил) фондової біржі
Комісія у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата установленого зразка про реєстрацію правил (змін до правил) фондової біржі з доданням усіх документів повинна у строк не пізніше ніж 30 календарних днів від дати надходження заяви про реєстрації правил (змін до правил) фондової біржі та відповідних документів прийняти рішення про погодження в реєстрації правил (змін до правил) фондової біржі.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" Статті 24 та 25 Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Пункт 7 частини другої статті 7 Постанова КМУ від 26.10.2011 №1097 "Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг" п.1 Постанова Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2012 №1688 "Положення про функціонування фондових бірж, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2012 № 1688, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 р. за № 2082/22394 (зі змінами)" Пункт 1 розділ ІІ Постанова Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку від 04.08.2009 №884 "Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 серпня 2009 року № 884, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2009 року за № 818/16834 (зі змінами)" пункт 1 розділу IV Постанова Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №818 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку" пункт 15 розділу III