Погодження набуття (збільшення) істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

Ідентифікатор послуги
00845
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (за видами професійної діяльності – діяльність з управління активами, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)
Інформація про послугу
Зареєстрована юридична особа, що має намір збільшити чи набути істотної участі в установі, що є професійним учасником фондового ринку, зобов'язана отримати письмове погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Анкета фізичної особи - заявника
Анкета особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку (додаток 11), у разі якщо такою особою не є сам заявник (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння)
Анкету щодо фінансового стану фізичної особи - заявника (додаток 9) з доданням підтверджуючих документів та інформації (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння), якими є: документи, що посвідчують право власності на майно (активи); документи, на підставі яких набуто право власності на майно (активи); документи, що підтверджують відсутність обтяжень майна (активів) станом на відповідну дату (за винятком обтяжень, установлених для забезпечення виконання фізичною особою зобов'язань, зазначених в інформації про майновий стан); інформацію фондової біржі щодо розрахунку біржового курсу емісійних цінних паперів, здійсненого за правилами, визначеними статтею 8 Закону України "Про акціонерні товариства" (надається з метою підтвердження ринкової вартості емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на цій фондовій біржі); виписку/довідку про стан рахунку фізичної особи в банку / кредитній установі в Україні / за кордоном, з якого буде здійснюватися оплата для набуття або збільшення істотної участі; звіт про оцінку майна, проведену оцінювачем відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність, оформлений згідно з вимогами законодавства України, що застосовується до оцінювача тощо
Довідка про фінансові та не фінансові інтереси або відносини фізичної особи - заявника з іншими особами
Документи щодо ділової репутації фізичної особи - заявника: анкету щодо ділової репутації фізичної особи (додаток 6); інформацію про юридичних осіб, у яких протягом останніх 10 років фізична особа - заявник була та/або є керівником та/або контролером, та/або про професійних учасників фондового ринку, в яких протягом останніх 10 років фізична особа - заявник була та/або є власником істотної участі (додаток 7); анкету щодо ділової репутації юридичних осіб, у яких фізична особа - заявник є керівником та/або контролером (додаток 8); довідку органів Національної поліції України про відсутність або наявність судимості, для нерезидентів також - довідку про наявність або відсутність судимості фізичної особи, видану компетентним органом країни, в якій вона має постійне місце проживання, або письмове запевнення про неможливість отримання такої інформації
Інформація щодо наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 12) (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння)
Інформація щодо фінансування наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 13) (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння)
Копії документів, що підтверджують намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або факт такого набуття, засвідчені підписом фізичної особи
Копії сторінок національного паспорта або документу, що його замінює, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату і місце народження, серію (у разі наявності) і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (у разі наявності), інформацію про громадянство, або ксерокопії лицьового та зворотного боків безконтактного електронного носія та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, засвідчені підписом фізичної особи
Рішення про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законодавством України, або попередній висновок Антимонопольного комітету України про відсутність необхідності в отриманні такого дозволу (його засвідчену копію), або запевнення заявника в тому, що немає необхідності отримання такого дозволу
Умови і випадки надання

Заявник, який є юридичною особою (крім професійних учасників фондового ринку), для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, крім документів, зазначених у пункті 1 розділу ІІ Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку подає: 

1) анкету юридичної особи - заявника (додаток 14 Порядку);

2) анкети осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі - заявнику (додаток 15 Порядку);

3) анкети осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи - заявника (додаток 16 Порядку).

4) документи, що надають змогу ідентифікувати юридичну особу:

для резидента - копію статуту або іншого установчого документа заявника з відміткою реєстраційного органу про його державну реєстрацію (для статутів, зареєстрованих до 01 січня 2016 року) або код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким розміщений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань чинний зареєстрований статут заявника (для статутів, зареєстрованих після 01 січня 2016 року);

для нерезидента - витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента, у країні, в якій зареєстровано її головний офіс;

5) копії документів заявника, які підтверджують намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, засвідчені заявником;

6) документи щодо ділової репутації юридичної особи - заявника:

анкету щодо ділової репутації юридичної особи (додаток 17 Порядку);

анкети щодо ділової репутації осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі - заявнику, та осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі, яка знаходиться під контролем юридичної особи - заявника (додаток 18 Порядку);

анкету щодо ділової репутації власника істотної участі юридичної особи - заявника (для фізичної особи згідно з додатком 6, для юридичної особи згідно з додатком 17);

7) довідку про фінансові інтереси юридичної особи - заявника, про фінансові та не фінансові інтереси особи, що здійснює управлінські функції у юридичній особі - заявнику, з іншими особами (додаток 19);

8) довідку щодо структури власності юридичної особи - заявника (додаток 20 Порядку) з доданням схематичного зображення такої структури та схематичного зображення структури групи компаній, до якої належить ця юридична особа (у разі наявності такої групи компаній);

9) інформацію про юридичних осіб, у яких протягом останніх 10 років юридична особа - заявник була та/або є контролером, та/або про професійних учасників фондового ринку, в яких протягом останніх 10 років юридична особа - заявник була та/або є власником істотної участі (додаток 21);

10) перелік учасників групи компаній, до якої належить юридична особа - заявник (додаток 22 Порядку) (у разі наявності). Цей перелік заповнюється щодо всіх учасників групи компаній, включаючи заявника.

Заявник у разі участі у групі компаній надає у довільній формі аналіз обсягу консолідованого нагляду за групою компаній, до якої належатиме професійний учасник фондового ринку після набуття або збільшення істотної участі, який зокрема міститиме інформацію про те, які юридичні особи групи компаній будуть включені до сфери застосування вимог щодо консолідованого нагляду і на яких рівнях у межах групи компаній ці вимоги застосовуватимуться на повній або субконсолідованій основі.

Заявник також надає у довільній формі аналіз впливу набуття або збільшення істотної участі на здатність професійного учасника фондового ринку продовжувати своєчасно надавати повну та достовірну інформацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Комісії;

11) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан заявника (не подаються при набутті істотної участі незалежно від формального володіння):

інформація щодо фінансування наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 13 Пордку) з доданням відповідних підтверджуючих документів;

фінансова звітність заявника, складена відповідно до застосованої концептуальної основи, консолідована фінансова звітність (у разі її складання відповідно до законодавства) за останні три фінансові роки (з доданням аудиторських звітів у разі їх наявності);

проміжна фінансова звітність, складена відповідно до застосованої концептуальної основи, станом на кінець звітного періоду, що передує даті подання документів (з доданням звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності у разі його наявності);

12) документи що підтверджують джерела власних коштів (правові підстави отримання грошових коштів та іншого майна, за рахунок яких сформовано власний капітал юридичної особи);

13) анкету особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку (додаток 11), у разі якщо такою особою не є керівник заявника (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння);

14) довідку про фінансові та не фінансові інтереси особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку, з іншими особами (додаток 23);

15) інформацію щодо наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 12) (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння);

16) рішення про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законодавством України, або попередній висновок Антимонопольного комітету України про відсутність необхідності в отриманні такого дозволу (його засвідчену копію), або запевнення заявника в тому, що немає необхідності отримання такого дозволу;

17) копії документів, що підтверджують набуття або збільшення істотної участі шляхом реорганізації, набуття акцій (часток) професійного учасника фондового ринку шляхом внесення таких акцій (часток) до статутних (складених) капіталів інших юридичних осіб, вчинення правочинів дарування, спадкування, міни, а також викупу професійним учасником фондового ринку акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такого учасника та відповідно збільшення істотної участі власника, засвідчені заявником (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння).


Заявник, який є юридичною особою - нерезидентом, для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку крім документів, зазначених у пунктах 1, 3 розділу ІІ Порядку, подає:

1) письмовий дозвіл на участь юридичної особи - нерезидента у професійному учаснику фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій зареєстровано головний офіс юридичної особи - нерезидента, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про те, що надання такого дозволу в законодавстві країни його походження не передбачено;

2) документ про ділову репутацію заявника від відповідних іноземних компетентних органів (за наявності);

3) загальну інформацію про компетентні органи іноземної країни, які мають наглядові повноваження щодо юридичної особи - нерезидента.

5. Заявник, який є юридичною особою - фондом національного добробуту (sovereign wealth fund) (далі - фонд), для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, крім документів, зазначених у пунктах 1, 3 розділу ІІ Порядку, подає:

1) найменування державного органу, відповідального за визначення інвестиційної політики фонду;

2) детальну інформацію щодо інвестиційної політики та будь-які обмеження на інвестиції;

3) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та посада осіб, відповідальних за прийняття інвестиційних рішень для фонду, а також відомості про істотну участь або про значний вплив, що здійснюється визначеним державним органом на щоденні операції фонду та професійного учасника фондового ринку.


6. Заявник, який є юридичною особою - професійним учасником фондового ринку, для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, крім документів, зазначених у пункті 1 розділу ІІ Порядку подає:

1) анкету юридичної особи - заявника (додаток 14 Порядку);

2) анкети осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі - заявнику (додаток 15 Порядку);

3) анкети осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи - заявника (додаток 16 Порядку);

4) інформацію щодо наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 12) (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння);

5) копії документів заявника, які підтверджують намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, засвідчені заявником;

6) довідку про фінансові інтереси юридичної особи - заявника, про фінансові та не фінансові інтереси особи, що здійснює управлінські функції у юридичній особі - заявнику, з іншими особами (додаток 19);

7) довідку щодо структури власності юридичної особи - заявника (додаток 20 Порядку) з доданням схематичного зображення такої структури та схематичного зображення структури групи компаній, до якої належить ця юридична особа (у разі наявності такої групи компаній);

8) перелік учасників групи компаній, до якої належить юридична особа - заявник (додаток 22 Порядку) (у разі наявності такої групи компаній). Цей перелік заповнюється щодо всіх учасників групи компаній, включаючи заявника.

Заявник у разі участі у групі компаній надає у довільній формі аналіз обсягу консолідованого нагляду за групою компаній, до якої належатиме професійний учасник фондового ринку після набуття або збільшення істотної участі, який зокрема міститиме інформацію про те, які юридичні особи групи компаній будуть включені до сфери застосування вимог щодо консолідованого нагляду і на яких рівнях у межах групи компаній ці вимоги застосовуватимуться на повній або субконсолідованій основі.

Заявник також надає у довільній формі аналіз впливу набуття або збільшення істотної участі на здатність професійного учасника фондового ринку продовжувати надавати своєчасну та точну інформацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Комісії;

9) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан заявника (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння):

інформація щодо фінансування наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 13 Порядку) з доданням відповідних підтверджуючих документів;

аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (окрема та консолідована (за наявності)) з доданням копій фінансової звітності, складеної відповідно до застосованої концептуальної основи за три фінансові роки;

звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності (окрема та консолідована (за наявності)) станом на кінець звітного періоду, що передує даті подання документів, з доданням копій фінансової звітності;

10) анкету особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку (додаток 11), у разі якщо такою особою не є керівник заявника (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння);

11) довідку про фінансові та не фінансові інтереси особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку, з іншими особами (додаток 23) (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння);

12) рішення про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законодавством України, або попередній висновок Антимонопольного комітету України про відсутність необхідності в отриманні такого дозволу (його засвідчену копію), або запевнення заявника в тому, що немає необхідності отримання такого дозволу.


Заявник - фізична/юридична особа, що виступає повіреним (управителем) у трасті, для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, крім документів, зазначених у пункті 1 розділу ІІ Порядку, подає:

1) анкету щодо трасту (додаток 24 Порядку).

2) анкету особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку (додаток 11 Порядку);

3) інформацію щодо наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 12 Порядку);

4) інформацію щодо фінансування наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 13 Порядку);

5) копії документів заявника, які підтверджують намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, засвідчені заявником;

6) інформацію у довільній формі про аналіз обсягу консолідованого нагляду за групою компаній, до якої належатиме професійний учасник фондового ринку після набуття або збільшення істотної участі, який зокрема міститиме інформацію про те, які юридичні особи групи компаній будуть включені до сфери застосування вимог щодо консолідованого нагляду і на яких рівнях у межах групи компаній ці вимоги застосовуватимуться на повній або субконсолідованій основі (для юридичних осіб).


Заявник, який є міжнародною фінансовою організацією, для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку подає документи, зазначені у пунктах 1, 3 розділу ІІ Порядку. У випадку якщо інформація, передбачена цим Порядком, не може бути надана міжнародною фінансовою організацією, то надається письмове пояснення у довільній формі.


Заявник, який має намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у розмірі до 25 %, крім документів, передбачених пунктами 1 - 8 розділу ІІ Порядку, повинен додатково надати документ про стратегію у довільній формі. У разі якщо вплив, що здійснюється заявником шляхом володіння участю у професійному учаснику фондового ринку, ґрунтуючись на комплексній оцінці структури власності професійного учасника фондового ринку, буде еквівалентний впливу, що здійснюється при володінні участю у розмірі від 25 % до 50 %, то заявник повинен надати також інформацію, зазначену в пункті 10 розділу ІІ Порядку.


Заявник, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, розмір якої за результатами такого набуття/збільшення перевищить 25 %, але не досягне 50 %, крім документів, передбачених пунктами 1 - 8 розділу ІІ Порядку, повинен додатково надати:

1) інформацію, зазначену у пункті 9 цього розділу;

2) детальний опис впливу, який заявник має намір здійснити на фінансове становище професійного учасника фондового ринку, включаючи політику щодо дивідендів, стратегічний розвиток та використання ресурсів професійного учасника фондового ринку;

3) опис намірів та очікувань заявника щодо професійного учасника фондового ринку в найближчі 3 роки, який охоплює всі елементи, зазначені в абзацах третьому - шостому пункту 11 розділу ІІ Порядку.


Заявник, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, розмір якої за результатами такого набуття або збільшення досягне або перевищить 50 %, крім документів, передбачених пунктами 1 - 8 цього розділу, повинен надати до Комісії бізнес-план, який повинен включати план стратегічного розвитку, прогнозовані фінансові показники професійного учасника фондового ринку та вплив придбання на корпоративне управління та загальну організаційну структуру професійного учасника фондового ринку.

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/pogodzhennya-nabuttya-zblyshennya-yuriditchnoyu-tchi-fzitchnoyu-osoboyu-stotno-utchast-u-profesynomu-utchasniku-fondovogo-rinku-krm-banku-2/

Результат та способи отримання результату
Рішення НКЦПФР про погодження
Рішення про відмову у погодженні
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
У заявника відсутні власні кошти в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі, та/або ним не підтверджено джерела походження коштів, що вносяться до статутного капіталу
Ділова репутація або фінансовий стан заявника не відповідає вимогам, установленим Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» або Порядком погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління
Заявник має непогашену або незняту судимість
Заявником подано неповний пакет документів, визначених цим Порядком, або недостовірну інформацію чи подані документи не відповідають вимогам Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» або Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління
Набуття чи збільшення істотної участі заявника у фінансовій установі загрожуватиме інтересам вкладників та/або інших кредиторів такої фінансової установи, розвитку конкурентного середовища
Заявник згідно з поданими документами не відповідає вимогам Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» або Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління
Органами Антимонопольного комітету України заборонено концентрацію як таку, що призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яким чином необхідно засвідчувати документи щодо ділової репутації фізичної особи, а саме, анкету?
Документи щодо ділової репутації фізичної особи:, а саме, анкета, подається за підписом фізичної особи, засвідченим нотаріально.
Який термін розгляду пакету документів, поданий на погодження набуття істотної участі або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку?
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку приймає відповідне рішення у строк не пізніше тридцяти календарних днів з дня одержання заяви та відповідних документів.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" пункт 373 - частини 2 статті 7 Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" частина 5 статті 7 Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" частини 5 статті 9 Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" стаття 14 Рішення колегіального органу від 13.03.2012 №394 "Порядок погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2012 № 394, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 26.04.2012 за № 635/20948 (із змінами)" пункти 1-5 розділу ІІ