Довідка про несудимість

Ідентифікатор послуги
00935
Строк
до 30 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України
Інформація про послугу
Довідка про несудимість може знадобитися особі при оформленні на роботу, оформленні візи для виїзду за кордон, для участі у тендері, здійсненні усиновлення, встановленні опіки, оформленні громадянства, оформленні або поновлення документів тощо. Рішення про видачу такої довідки приймає Міністерство внутрішніх справ на підставі заяви фізичної особи, яка досягла 14-річного віку.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство внутрішніх справ України
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://odk.mvs.gov.ua/, https://dpvs.hsc.gov.ua/.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Запит за формою https://cutt.ly/Sk30TvT
Копія документу, що посвідчує особу
Умови і випадки надання

Для того щоб отримати Довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України необхідно подати запит у письмовій формі до Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ України або до Сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України. 


Запит у письмовій формі подається особисто заявником або уповноваженою ним у встановленому порядку особою, незалежно від реєстрації місця проживання заявника.


Заявник під час подання запиту особисто пред’являє посадовій особі МВС документ, що посвідчує його особу, та надає його копію. Перелік документів, що посвідчують особу, визначений у статті 13 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".


Для замовлення довідки онлайн використовується Електронний цифровий підпис (фізичної особи) або BankID. BankID дає змогу отримати Довідку лише в паперовому вигляді у ТСЦ, який обирається у полі "Бажане місце отримання" під час заповнення форми запиту. 


Електронний цифровий підпис дає змогу замовити довідку як в паперовому, так і в електронному вигляді. Паперову довідку можна отримати у ТСЦ, який обирається у полі "Бажане місце отримання" під час заповнення форми запиту. Електронна Довідка надходить на вказану у запиті адресу електронної пошти.


Довідка видається станом на дату здійснення перевірки фізичної особи. 

Запроваджено два види Довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність/наявність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України – так звану "скорочену" та "повну" довідки. "Скорочена" довідка включатиме лише відомості про відсутність/наявність судимості. "Повна" довідка - відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність/наявність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.


З метою уникнення непорозумінь громадяни повинні уточнювати в організаціях, установах, до яких подаються документи, якого виду довідку вони вимагають – «скорочену» чи «повну». У разі, якщо особа на час перевірки за персонально-довідковим обліком ЄІС МВС буде перебувати в розшуку, про це буде зазначено у довідці незалежно від її виду.


Про відмову в наданні відомостей з персонально-довідкового обліку заявник повідомляється в письмовому вигляді або на його вимогу в електронному із зазначенням причини відмови та роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

Результат та способи отримання результату
Довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України
Відмова в наданні відомостей з персонально-довідкового обліку
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, електронною поштою чи на сайті: https://dpvs.hsc.gov.ua.

Строк та вартість надання послуги

У паперовій формі
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)
В електронній формі
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)
Строк надання вмотивованої відмови
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Запит подано особою, яку неможливо ідентифікувати або яка не підтвердила повноваження щодо його подання, або установчі дані в запиті зазначені не в повному обсязі чи некоректно
У запиті не вказано мету отримання відомостей
Відомості про фізичну особу, зазначені в запиті в електронній формі, не відповідають реквізитам підписувача, що зазначені в посиленому сертифікаті відкритого ключа електронного цифрового підпису
У запиті не вказано вид запитуваної інформації (відомості про відсутність (наявність) судимості, притягнення до кримінальної відповідальності або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України)
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Міністерство внутрішніх справ України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Міністерство внутрішніх справ України
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: Скарги, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
У скарзі заявник обов’язково має зазначити установчі дані, за якими здійснюється ідентифікація інформації стосовно нього – прізвище, ім’я, по-батькові (у разі зміни імені зазначається також попереднє), дата та місце народження. У разі звернення особи для внесення відповідних змін до персонально-довідкового обліку ЄІС МВС офіційні документи (вирок суду, довідку з місць позбавлення волі тощо) мають бути надані в оригіналі або завірені належним чином їхні копії.
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який строк дії довідки?
Нормативно-правовими актами України не встановлено строк дії довідки. У Довідці відображається результат перевірки за персонально-довідковим обліком на дату здійснення перевірки.
Чи можна внести зміни до персонально-довідкового обліку ЄІС МВС, якщо виявлена неточність чи недостовірність відомостей стосовно особи?
У разі незгоди з відомостями, що надані у довідці, особа може надати до Департаменту інформатизації МВС або до інформаційного підрозділу Головних управлінь Національної поліції в областях офіційні документи (рішення суду, постанову про закриття кримінальної справи тощо) для внесення відповідних змін до персонально-довідкового обліку ЄІС МВС.
Як отримати довідку під час перебування в іншій країні?
Для отримання вказаної довідки особі необхідно звернутися до консульського відділу Посольства України в країні перебування.
Чи можна отримати довідку не громадянину України про засудження судами іноземних держав?
В персонально-довідковому обліку ЄІС МВС відсутня інформація щодо засудження за вчинення кримінальних правопорушень на території інших держав осіб, які не є громадянами України.
Чи можуть бути внесені відомості про відбування покарання на підставі документів, виданих установами виконання покарань, що перебувають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей?
На сьогодні встановлення (підтвердження) юридичного факту звільнення громадян після відбування покарання в установах виконання покарань, що перебувають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей можливе тільки в судовому порядку. На разі внесення таких відомостей до персонально-довідкового обліку ЄІС МВС може здійснюватися на підставі відповідного рішення суду.
Чи можна отримати довідку щодо дитини, яка не досягла 14-річного віку?
Ні. Відповідно до наказу МВС від 29.11.2016 № 1256 «Про організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України» право на отримання з персонально-довідкового обліку відомостей про себе має фізична особа, яка досягла 14-річного віку, тобто віку, з якого, згідно із статтею 22 Кримінального кодексу України, може наставати кримінальна відповідальність.