Анулювання ліцензії на діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

Ідентифікатор послуги
00840
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу (за видами професійної діяльності – діяльність з управління активами, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)
Інформація про послугу
У разі виникнення підстав для анулювання ліцензії на діяльність на фондовому ринку ліцензіату необхідно звернутися до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із заявою та пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Висновок відповідної саморегулівної організації та/або об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів щодо можливості (неможливості) припинення заявником професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), за винятком випадків припинення зазначеної діяльності за рішенням суду
Довідка про виконання всіх зобов'язань перед клієнтами при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку, підписану керівником і головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) товариства
Засвідчена підписом керівника копія рішення відповідного органу ліцензіата
Копія повідомлення, надісланого радам (наглядовим радам) інвестиційних та пенсійних фондів, з якими укладено відповідні договори, про прийняте рішення щодо анулювання ліцензії, засвідчену підписом керівника заявника
Умови і випадки надання

Для анулювання ліцензії (професійна діяльність на ринках капіталу діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю) за заявою ліцензіата, ліцензіат відповідно до Порядку, додає бланк ліцензії (оригінал), (у разі наявності) і такі документи:

1) копію рішення уповноваженого органу ліцензіата про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку та/або припинення як юридичної особи (рішення про анулювання ліцензії);

2) для ліцензіатів, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з адміністрування НПФ:

копії повідомлень радам НПФ, з якими ліцензіатом укладено договори про адміністрування НПФ, про прийняте рішення щодо анулювання ліцензії, засвідчену підписом керівника заявника;

копії документів, що підтверджують передачу в повному обсязі системи персоніфікованого обліку учасників НПФ та відповідної документації до обраного чи тимчасово призначеного нового адміністратора;

3) для ліцензіатів, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю:

довідку про виконання всіх зобов’язань перед довірителями ФФБ та/або власниками сертифікатів ФОН, управління якими здійснювалося заявником при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку, підписану керівником і головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, або, у разі покладання ведення бухгалтерського обліку заявника на юридичну особу - особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника у цій юридичній особі, або

копії документів, що підтверджують передачу ФФБ та/або ФОН, управління якими здійснювалося заявником при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку, в управління іншому управителю в установленому законодавством порядку.


Підставами для залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду є:

підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

невідповідність документів, які додаються до заяви про анулювання ліцензії, вимогам пункту 5 цього розділу VI Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), що затверджені рішенням Комісії від 23.07.2012 № 1281, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.09.2013 за № 1576/24108 (із змінами та доповненнями);

не закінчення на дату подання заяви про анулювання ліцензії строку у тридцять календарних днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, виданого за результатом проведення перевірки (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов).


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3sBawRz

Результат та способи отримання результату
Лист про залишення заяви без розгляду
Рішення НКЦПФР про анулювання ліцензії
Рішення про відмову у анулювання ліцензії (згідно Порядку)
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Недостовірність даних у заяві та документах, поданих заявником для анулювання ліцензії
Нездійснення ліцензіатом дій, передбачених законодавством для завершення здійснення відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Що є результатом розгляду надання адміністративної послуги?
1. Рішення НКЦПФР про анулювання ліцензії; 2. Рішення про відмову у анулювання ліцензії (згідно з порядком видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення); 3. Лист про залишення заяви без розгляду.
Який термін розгляду документів?
НКЦПФР у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата установленого зразка про анулювання ліцензії з доданням усіх документів, повинна у строк не пізніше 30 календарних днів від дати надходження заяви про анулювання ліцензії та цих документів прийняти рішення про анулювання ліцензії.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Пункт 1 частини 1 Статті 73 Закон України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" Стаття 4 Закон України "Про інститути спільного інвестування" Частина 3 статті 66 Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" Частина 1 статті 28 Рішення колегіального органу від 02.02.2021 №61 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку" Пункт 3 розділу І Рішення колегіального органу від 23.07.2013 №1281 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)" Пункти 1 та 2 розділу VI Рішення колегіального органу від 14.05.2013 №817 "Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)" Пункт 12 розділу I Рішення колегіального органу від 14.05.2013 №816 "Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)" Пункт 1 розділу I